COO erbjuder tandvårdspersonal och forskningsaktiva lärande och utveckling i olika former och forum. Alla våra aktiviteter är öppna för dig som vill lära mer och ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral hälsa.

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi fortsätta bygga förutsättningar för högkvalitativ, praktiknära och interprofessionell forskning, bland annat genom en gemensam seminarie- och föreläsningskultur. Välkommen att ta del av vårt aktuella program. Under 2024 erbjuder vi bland annat kortare lunchföreläsningar på cirka 20 minuter samt längre inspirationsträffar och seminarier.

Digital nätverksträff

Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder.

Har du en idé om något som du vill diskutera eller presentera, kontakta Malin Stensson, malin.stensson@ju.se. Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras!

Datum för höstens nätverksträffar är den 18/9, 13/11 och 18/12 kl 15-16.30 via zoom. Innehåll och zoom-länk för träffarna kommer publiceras under augusti 2024.

27 maj - Enklare endodontisk behandling

Rotbehandling är tekniskt komplicerat, inte minst på molarer. Epidemiologiska studier visar att högt ställda krav på teknisk behandlingskvalitet i de flesta fall inte uppnås och att förekomsten av apikal parodontit på rotfyllda molarer är hög. Samtidigt börjar mer och mer studier från andra länder visa att vitala tänder med behov av pulpektomi framgångsrikt kan behandlas med avlägsnande av enbart kronpulpan, så kallad full pulpotomi. Kan en billigare och tekniskt enklare endodontisk behandling vara en väg framåt?

Fredrik Frisk, docent och övertandläkare vid Odontologiska institutionen i Jönköping, leder ett projekt tillsammans med FTV Östergötland och universitetet i Göteborg och EndoReCo, där man studerar hur full pulpotomi fungerar jämfört med pulpektomi i svenska allmäntandvård.

 

8 maj - Inspirationsföreläsning

“Förlängd ungdomstid, nya relationsmönster och den professionella vuxenrollen
Hur bemöter man barn och unga vuxna ur ett kultursociologiska perspektiv?"

 

Mats Trondman, professor vid Linnéuniveristetet ger en omvärldsanalys om “brådmogna” barn, “vuxna” ungdomar och ungdomliga vuxna samt hur du bemöter barn och unga.

Om föreläsaren: Mats Trondman är seniorprofessor i kultursociologi på Linnéuniversanitetet i Växjö. Han är också research fellow i kulturell sociologi på Yale-universitetet samt en av grundarna till den vetenskapliga tidskiften “Ethnography”.

Mats disputerade 1994 med boken “Bilden av en klassresa”. Sedan mitten av 1980-talet har han i huvudsak ägnat sig åt studier om barn och unga främst med fokus på utbildning, kultur, fritid, idrott och hälsa. Han intresse gäller även teoretiska och metodologiska frågor. Han senaste böcker handlar fenomenet auktoritet och kultur och entreprenörskap.

 

24 april - två intressanta forskningsprojekt

Ta del av två presentationer som redogör för forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem, projekt om samband mellan allmän och oral hälsa i Norge och en scopingreview om dramapedagogik relaterat till munhälsa.

Projekten presenteras av Elsa Carlsson, Pedodontiavdelningen Odontologiska Institutionen och Hanna Ahonen, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap och Elena Shmarina, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap, Hälsohögskolan och Folktandvården Region Kalmar.

 

21 februari - Våld i nära relationer och samverka kring forskning

Den 21 februari är temat våld i nära relationer och hur vi kan samverka kring forskning. Linda Johannson och Lena Östlund från Institutionen för Gerontologi presenterar sin forskning.

Lena Östlund - Personalens agerande vid misstanke om förekomst av våld i nära relationer mot äldre personer

Linda Johansson - Våld, försummelse och tandvård-ett projekt i planering

Profilområde odontologi

13:00-13.10 Inledning med Anders Magnusson och Malin Stensson

13:10-13:30 Utilization and role of antibiotics in bone augementation procedures in conjunction with dental implant Fredrik Holmqvist, övertandläkare, Käkkriurgiska kliniken, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Karolinska Institutet

13:30-13:50 Oral hälsoliteracitet utifrån ett föräldraperspektiv – en intervjustudie med mödrar som har utländsk bakgrund Elena Shmarina, tandhygienist, lektor, avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan

13:50-14:10 Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem. Kartläggning om behov av och uppfattning kring tandvård och munhälsa Elsa Carlson, övertandläkare, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Hälsohögskolan

14:10-14:30 Technical complications on implant-supported singel-crows (SC) and implant-supported fixed dental prostheses (FDPs´) with a mean observation period of one year-A retrospective study Diana Aghili, st-tandläkare, avdelningen för oral protetik, Odontologiska Institutionen

14:30-14:50 Dental and orthodontic care of children with Down syndrome (DS) in Sweden – Guardians and professionals views Elisabete Rebotim, tandläkare, Folktandvården Skåne, doktorand vid Hälsohögskolan

14:50-15:10 Paus

15:10-15:30 Robotkatter som hjälpmedel vid tandvårdsbesök för barn med autismspektrumtillstånd Anna Lena Sundell, övertandläkare, avdelningen för edodonti, Odontologiska Institutionen

15:30-15:50 Förekomst och hantering av oralhälsorelaterade svårigheter vid PAPbehandlad obstruktiv sömnapné Kristina Berggren, tandhygienist, adjunkt avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap, doktorand vid Hälsohögskolan

15:50-16:10 Bettavvikelser, livskvalitet och jämlik ortodonti Emma Göranson, övertandläkare, Centrum för ortodonti/pedodonti Norrköping

16:10-16:30 Oral hälsorelaterad livskvalitet hos strålbehandlade huvud- halscancer patienter, inklusive deras erfarenhet av att få protetisk rehabilitering i samband med strålbehandling Elisabeth Karlsson, tandhygienist, avdelningen för orofacial medicin, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Hälsohögskolan

16:30-16:40 Avslutning

Plats: Forum Humanum, Häloshögskolan vid Jönköping University


Inspirationsföreläsning

"How vegetables may increase your oral (and systemic health)"

Vilken koppling finns mellan munbakterier och olika allmänsjukdomar? Vissa munbakterier har kapacitet att omvandla nitrat från grönsaker, exempelvis spenat, sallad och rödbetor till nitrit och kväveoxid. Kväveoxid har viktiga funktioner för människokroppen, och en god munhälsa med nitratreducerande bakterier kan förebygga hjärt- kärlsjukdomar.

Dessutom hämmar kväveoxid vissa skadliga munbakteriers tillväxt. Vissa hälsorelaterade munbakterier kan också omvandla nitrit till ammoniak, vilket buffrar pH-värdet och därigenom minskar risken för karies.

Ta del av den senaste forskningen inom området och följ med i en diskussion kring hur nitrat kan tillsättas i munvårdsprodukter för att förbättra både den orala och den allmänna hälsan.

 • Föreläsare: Alex Mira är en internationellt välkänd forskare inom oral mikrobiologi. Han är verksam vid Oral Microbiome Laboratory, FISABIo, Valencia, Spanien och gästforskare vid Avdelningen för Odontologi och Oral Hälsovetenskap, Hälsohögskolan. Föreläsningen är på engelska.


"Munnen en del av kroppen: Kopplingen mellan
orala sjukdomar och allmän hälsa"

Vad vi vet om kopplingen mellan orala sjukdomar (framförallt parodontit) och olika allmänsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, demens och kronisk obstruktiv lungsjukdom? Hur på verkar munnen cirkulationen? Via parodontala vävnaderna eller via tarmen?

Utan tvekan har munnens betydelse för allmänhälsan också uppmärksammats i allmänna medier. Det kan vara viktigt för tandvårdens medarbetare att kunna besvara frågor från våra alltmer kunskapssökande patienter.

 • Föreläsare: Daniel Jönsson är specialist i parodontologi vid Folktandvården Skåne. Han är också docent i parodontologi och inom internmedicinsk forskning vid Lunds universitet.
 • Datum: 13 september 2023


Digitala lunchföreläsningar

Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Hos 2–3 procent av barn och ungdomar kommer inte hörntänderna i överkäken fram när de ska och de kan då skada de närliggande framtänderna, t.o.m. så mycket att tänder förloras. Behandlingen, som därför är högprioriterad, består av operation där hörntanden friläggs operativt och tandställning i 2–3 år. I Sverige används huvudsakligen två olika operationsmetoder: öppen och sluten friläggning. Valet av metod har hittills berott på behandlarens preferenser, i avsaknad av vetenskapligt underlag.

I en unik serie av studier på 120 barn och ungdomar, som har slumpats till att få en av operationsmetoderna (och tandregleringsbehandling) på specialistavdelningarna i Jönköping, Örebro och Eskilstuna, jämförs behandlingsresultatet mellan öppen och sluten operationsmetod. Lyckas metoderna lika väl? Gör någon metod mer ont? Tar någon behandling längre tid? Påverkas tandhälsan olika? Kostar metoderna olika mycket?

 • Föreläsare: Margitha Björksved, medicine dr och övertandläkare i ortodonti på Folktandvården AB, Region Sörmland. Hon och hennes forskarkollegor från Jönköping och Örebro fick vid den årliga Europeiska ortodontiska kongressen 2022 ta emot det ärofyllda priset ”Beni-Solow award” för bästa vetenskapliga artikel i European Journal of Orthodontics under 2021.
 • Tid: 7 december, kl 12.30 - 12.50

 

“Kariesriskbedömning – hur bra är vi egentligen?”

För tandvårdspersonal utgör kariesriskbedömning på både barn och vuxna ett betydande inslag i den kliniska vardagen och flera tandvårdsorganisationer använder modeller som stöd för detta. Men hur bra är dessa modeller på kariesriskbedömning? Vad finns det för vetenskapliga stöd och brister?

Vad bör förbättras för att vi på ett säkrare sätt ska identifiera individer med hög och låg kariesrisk?

 • Föreläsare: Kristian Havsed är övertandläkare i pedodonti vid Odontologiska Institutionen i Jönköping och doktorand vid Odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet. Havseds forskningsprojekt handlar om mikrobiologisk kariesprediktion hos ungdomar samt en systematisk granskning av litteraturen. Föreläsningen kommer framförallt beröra resultaten från en systematisk översikt avseende kariesriskbedömningsmodeller, som nyligen accepterats för publicering.
 • Tid: 9 november, kl 12.30 - 12.50


"Agenesi av laterala incisiver – behandlingskostnader i ett längre perspektiv"

I ett samhälle med skattefinansierad tandvård strävar man efter att uppnå optimal tandvård för att uppfylla patientens önskemål till en rimlig kostnad. Det finns kliniska parametrar som talar för det ena eller det andra behandlingsalternativet i fall då patienten saknar en eller två laterala incisiver.

Men det finns även fall där båda behandlingsalternativen är likvärdiga. I de fallen kan behandlingskostnaden och samhällskostnaden vara vägledande gällande för vilken behandling som bör erbjudas.

 • Föreläsare: Cecilia Hedmo, övertandläkare i ortodonti, Odontologiska Institutionen och doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University.
 • Tid: 27 september, kl 12.30-12.50.


"Faktorer som påverkar resultatet vid TwinBlock-behandling"

För barn som har utstående tänder och ett överbett kan en avtagbar tandställning, så kallad Twin-block, vara ett behandlingsalternativ. Rekommendationen, för ett bra behandlingsresultat, är att tandställningen ska sitta i minst 12 timmar per dygn.

Men hur vet man om patienten och föräldrarna följer rekommendationen? Påverkar tätare kontroller användningstiden och i slutänden behandlingsresultatet?

Föreläsare: Erik Frilund, ST-tandläkare inom ortodonti

Tid: 20 juni, kl. 12:30–12.50


"Jönköpingsstudien – en befolknings tandhälsa"

Att bevara munnen frisk är en prioriterad uppgift för individ och samhälle. För att planera resursutbud och utbildning inom tandvårdsområdet är det nödvändigt med god kännedom om tandhälsan och tandvårdsbehovet i befolkningen samt individers kunskaper och attityder till tandhälsa.

Nu, 2023, genomförs en ny undersökning, vilken kommer visa tandhälsoutvecklingen i befolkningen under ett halvt sekel.

Föreläsare: Ola Norderyd, professor vid avdelningen för odontologi och oral hälsa och övertandläkare i parodontologi, Odontologiska Insitutionen.

Tid: 24 maj, kl.12:30-12.50


Nätverksträffar

Ett digitalt nätverksmöte om forskning av Avdelningen för Naturvetenskap och biomedicin och Avdelningen för Odontologi och Oral hälsovetenskap.

Vid mötet presenterar Cecilia Hedmo, Övertandläkare och doktorand ett nyskrivet manuskript med titeln: Evaluation of the aesthetics and clinical findings in patients with missing maxillary lateral incisors treated with a ten years difference.

Ansvariga för mötet är Anita Hurtig Wennlöf och Malin Stensson

Tid: 29/11, 15:00-16:00

 

Ett digitalt nätverksmöte om forskning av Avdelningen för Naturvetenskap och biomedicin och Avdelningen för Odontologi och Oral hälsovetenskap

Presentatörer:

 • Elena Shmarina - Salutogena faktorer för oral hälsa bland äldre
 • Peter Blomstrand - Yoga förbättrar kognitionen hos äldre – en litteraturöversikt
 • Elisabeth Karlsson - Oral hälsorelaterad livskvalitet hos strålbehandlade huvud- halscancer patienter, inklusive deras erfarenhet av att få protetisk rehabilitering i samband med strålbehandling

Ansvariga för mötet är Anita Hurtig Wennlöf och Malin Stensson

Tid: 4 oktober, 15:00-16:30