Hälsofrämjande arbete

  • Parodontit och BMI – finns det ett samband?
    Diabetes är en av riskfaktorerna för parodontit, eller tandlossning som det också kallas. Samtidigt vet vi att övervikt och fetma kan vara en av orsakerna bakom diabetes. Finns det också ett samband mellan förekomsten av parodontit och övervikt?
  • Jönköpingsstudien
    Jönköpingsstudien är en unik studie med mer än 50 års samlad data. För att planera resursutbud och utbildning inom tandvårdsområdet är det nödvändigt med god kännedom om tandhälsan och tandvårdsbehovet i befolkningen samt individers kunskaper och attityder till tandhälsa.
  • Discovery of predictive biomarkers for caries in adolescents
    Karies är en av våra vanligaste folksjukdomar och kariesriskbedömning utgör en betydande del tandvårdspersonalens arbete. Hur ser det vetenskapliga stödet ut för användning av olika modeller för kariesriskbedömning? Kan komponenter i saliv och dentalt plack – undersökta med nya mikrobiologiska tekniker – förutsäga kariesrisk hos ungdomar?

Klinisk behandlingsforskning

Digitala tekniker och material