Forskarskolan CuEEd-LL - Culturally Empowering Education through Language and Literature är en nationell forskarskola som ska stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.

A girl with an umbrella

Photo by Edu Lauton on Unsplash

Forskarskolan CuEEd-LL finaniseras av Vetenskapsrådet och leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet.

Syftet med forskarskolan är att:

  • stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus
  • stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld.

Forskningstematik i CuEEd-LL

Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker CuEEd-LL hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt.

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna och tala. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur.

Nedan följer exempel på områden som kan utforskas i anknytning till CuEEd-LL:s tematik:

  • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
  • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
  • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
  • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
  • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
  • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält