• Ylva Lindberg

  Ylva Lindberg

  Professor i pedagogik inrikt. språk- och litteraturdidaktik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
  Visa mer

  Jag är ledare för den nationella forskarskolan CuEEd-LL – Culturally Empowering Education through Language and Literature, där fem lärosäten ingår. I min forskning har jag förenat moderna språk, närmare bestämt franska, med litteraturstudier. I denna skärningspunkt har jag studerat hur franskspråkig litteratur cirkulerar i världen. Ett särskilt fokus har funnits på litteratur med ursprung söder om Sahara och spridning och mottagande av franskspråkig seriekonst.

  Jag sitter i styrelsen i konsortiet GRADE som är ett flerdisciplinärt forum, har ett forskningsfokus på digitalisering och lärande och driver tre nationella forskarskolor i området. För närvarande medverkar jag i projektet Ethics & Values in Data-Driven Educational Practices och är medredaktör i den kommande antologin Framing Futures (Springer 2024). Jag sjunger i bandet the Expats när det är möjligt.

 • Maria Bäcke

  Maria Bäcke

  Programansvarig för masterprogrammet LeaDS, ledare för forskningsmiljön CCD.
  Visa mer

  Maria Bäcke är programansvarig för masterprogrammet LeaDS, ledare för forskningsmiljön CCD (www.ju.se/ccd) och biträdande handledare för Asia Della Rossa. Hennes avhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life, 2011), skriven inom Teknovetenskapliga studier, fokuserar på makt, hierarkier, subversion och roller i rollspelsgrupper online. Nu fokuserar hon på ägarstrukturer, makt, subversion, och digitalisering i skolsammanhang och i postkoloniala kontexter och kopplar därmed samman fälten digitalisering, lärande och kulturstudier i såväl fiktivt som icke-fiktivt material relaterat till digitalisering och lärande, exempelvis processerna bakom valet av digital teknik i skolans värld. Ett relaterat fokus är studenters användning av digitala verktyg i skolor, på fritids och i kommunal vuxenutbildning, där hon drar paralleller till maktperspektiv och subversion i förhållande till “Big Data” i form av dataägande och informationsinsamling.

 • Bild på Christina Hedman

  Christina Hedman

  PhD, professor of Swedish as a Second Language, Department of Teaching and Learning, Stockholm University
  Visa mer

  Christina Hedman holds a position as full Professor of Swedish as a second language at the Department of Teaching and Learning, Stockholm University, Sweden. Drawing from critical sociolinguistics, her research centers on multilingual language learning from educational and critical perspectives.

  A research focus has been on the language, literacy and literary educational provisions aimed at students with migration backgrounds in Sweden, such as Swedish as a Second Language, Language Introduction, and Mother Tongue Instruction. Recent research projects include, amidst other, a collaborative project on Critical Multilingual Language Awareness among migrant adolescents (SU–Cambridge Collaborative Research Grants Scheme); Visual Resources in Language Teaching for Adults (the Swedish Institute for Educational Research); Children with Migration Background in Schools for Students with Intellectual Disability: A New Research Field (the Swedish Research Council), and Reinterrogating Language Education in Adulthood through the Lens of Critical Sociolinguistics and Disability Studies (the Swedish Research Council). In the latter projects, critical sociolinguistics and language educational perspectives intersect with critical disability studies. This research is also informed by Linguistic Ethnography. In CUEEd-LL, Christina co-supervises one of the PhD students.

 • Stefan Helgesson

  Stefan Helgesson

  Professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet.
  Visa mer

  Sedan disputationen 1999 har min forskning oftast utgått från afrikansk litteratur (särskilt södra Afrika), men rört sig över ett flertal teoretiska fält – däribland postkolonialism, översättning, världslitteratur och begreppshistoria. Min inriktning är utpräglat komparativ och flerspråkig, vilket jag ser som ett sätt att utveckla de litteraturvetenskapliga perspektiven inom och inifrån det dominanta språket engelska. Inom CuEEd-LL är jag huvudlandledare för Tesfaye Ayele.

 • Bild på Carina Hermansson

  Carina Hermansson

  Professor in Language Teaching and Learning (språkdidaktik), University of Borås
  Visa mer

  My main research interests are in the field of Language Teaching and Learning with a particular focus on literacy, writing and participation. Often my research is ethnographically inspired, particularly using theoretical perspectives where languaging is studied as social and cultural practices and where opportunities for learning are related to questions of power.

  I participate in QuEEd-LL as supervisor to Margareta Lindström.

 • Lotta Olvegård

  Charlotta Olvegård

  Universitetslektor, Göteborgs universitet
  Visa mer

  Senior lecturer in Swedish as a second language at the Departement of Swedish, Multilingulism, Language Technology, University of Gothenburg. She has a background as a teacher in Swedish as a second language. Her research interests include texts and languages in school settings and teaching and learning in multilingual classrooms. I participate in CuEEd-LL as a supervisor to Björn Hagström.

  https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/charlottaolvegard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Magnus Persson

  Magnus Persson

  Professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
  Visa mer

  Min forskning kretsar kring litteraturdidaktik, kulturstudier och (auto)etnografi. Jag har i olika projekt undersökt litteratursyner i skolan, på folkbiblioteken, och på en mängd andra arenor som bokklubbar, litteraturfestivaler och i skönlitteraturen själv. Jag arbetar för närvarande med ett större projekt om passionerad läsning, och medverkar i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Från ord till siffror. Hur läsning blir ett samhälleligt och didaktiskt problem (2022–2024). Under många år var jag ämnesansvarig och studierektor för forskarutbildningen i Svenska med didaktisk inriktning (sedan 2019 Språk- och litteraturdidaktik). Jag har varit vetenskaplig ledare för den nationella forskarskolan SPLIT (Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet), gästprofessor vid Karlstad universitet, och blev av regeringen utsedd till ledamot i Läsrådet fr.o.m. 2022. Min undervisning bedrivs främst inom forskarutbildningen och ämneslärarprogrammet i svenska.

 • Marie Rydenvald

  Marie Rydenvald

  Lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet.
  Visa mer

  Marie Rydenvald är universitetslektor i svenska som andraspråk och studierektor för lärarutbildningen i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar flerspråkig språkanvändning, identitet, flerspråkighet i internationell och nationell utbildning. Jag är huvudhandledare för Nicolas Femia.

 • Linus Salö

  Linus Salö

  Sociolingvist och flerspråkighetsforskare. Han är professor i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.
  Visa mer

  Salös forskning handlar om språk i samhället – språklig praktik, språkideologi och språkpolitik inom olika samhällssfärer såväl i historiska som i nutida perspektiv. Exempel på några nyliga kunskapsintressen är nationella minoritetsspråk i Sverige, modersmålsundervisning och den hårdföra försvenskningspolitik som historiskt förts mot den meänkielitalande minoriteten. Ett annat framträdande forskningsobjekt är vetenskapen och universitetens väl och ve. Inom ”forskning om forskning” har Salö intresserat sig för språkanvändning i akademiska nyckelpraktiker, den akademiska kunskapens verkningar i samhället och humanioras plats i svensk kunskapspolitik. Salö är affilierad med utbildningssociologiska och vetenskapshistoriska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet respektive Kungliga Tekniska högskolan. Han är också Stockholms universitets representant i tankesmedjan Humtank.

 • Anette Svensson

  Anette Svensson

  Lektor i engelska med inriktning mot litteraturdidaktik, Malmö universitet och Jönköping University
  Visa mer

  Jag är docent i Litteraturdidaktik. Jag är utbildad gymnasielärare i engelska och svenska och har tidigare arbetat som gymnasielärare både inom kommunala gymnasieverksamheten inklusive Komvux och på folkhögskola. Jag har en doktorsexamen från Umeå universitet i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning med avhandlingen A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation in Australian Migration Literature, som fokuserar på hur kulturella faktorer översätts från ett kulturområde till ett annat.

  Min aktuella forskning ligger främst inom det litteraturdidaktiska fältet där forskning om såväl textuniversum som berättelser i olika estetiska och mediala uttrycksformer, samt hur dessa kan tillämpas i en utbildningskontext utgör centrala delar. Mina forskningsprojekt är praktiknära med fokus på såväl grundskola och gymnasieskola som på lärarutbildning.

  Jag medverkar i CuEEd-LL i egenskap av handledare till Björn Bradling.

 • Bild på Joakim Wrethed

  Joakim Wrethed

  Associate Professor [Docent], Stockholm University
  Visa mer

  I have a teacher education and have also worked with higher education pedagogy and didactics at Stockholm University. I am a lecturer at the university since 2006 and have been involved with teacher education in various capacities since then. Among other things, I have published “Cancel Culture and The Trope of the Scapegoat: A Girardian Defence of the Importance of Contemplative Reading” [Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, vol. 29, 2022, Michigan State University Press] and “John Williams’ Stoner and Literature as Dark Matter in the Age of Educational Managerialism” [HJEAS, Vol. 25, Nr. 1, 2019: 151–60]. These articles address education topics and concerns. I am interested in academic areas such as ‘education and power’ and I consider myself to be a defender of Bildung, regardless of where the threat towards it comes from. In CuEEd-LL, I am engaged as a co-supervisor.

 • Anna Wärnsby

  Anna Wärnsby

  Associate Professor in English.
  Visa mer

  Anna Wärnsby, PhD, is an Associate Professor in English. Her current research focus is on academic literacy, academic writing, situated orality, assessment, English subject didactics, and linguistics. She is a board member of the CuEEd-LL Research school and one of the guest editors for the coming special issue of EDUCARE, “Culture on the Move: Towards Empowering Learners through Language and Literature” (https://ju.se/center/cueed-ll/en/activities/2022-08-16-call-for-papers-culture-on-the-move.html).