Alexander Brauer

Doktorand i språk- och litteraturdidaktik på institutionen för| kultur, språk och medier vid Malmö universitet

Jag är en nyligen examinerad ämneslärare i svenska och engelska på gymnasienivå. Större delen av den undervisning som jag har ägnat mig åt är dock som lärare i svenska som främmande språk inom vuxenutbildning.

Under mina studier på lärarutbildningen kom jag att intressera mig alltmer för skönlitterärt skrivande och dess ställning i skolan, vilket också är vad jag fokuserar på som doktorand. Läsning av skönlitteratur har en stor roll inom såväl svensk- som engelskämnet, medan skönlitterärt skrivande i stort sett inte har något stöd i styrdokumenten. Ett resultat av det tycks vara att skönlitterärt skrivande på gymnasienivå tenderar att ses som en förströelse som man kan låta eleverna ägna sig åt när det finns tid, oavsett om lärarna själva är av den uppfattningen eller ej. Att skönlitterärt skrivande har denna ställning (särskilt inom svenskämnet) har konstaterats, men inte i lika hög grad på vilka grunder.

Jag vill i mitt arbete undersöka vilka möjligheter och begränsningar som skönlitterärt skrivande medför. Litteratur är en viktig grund för ett demokratiskt samhälle, och att ge elever verktyg att utrycka sig genom skönlitteratur kan vara ett sätt att utrusta dem med kulturellt möjliggörande.

Porträtt Alexander Brauer
2022-03-17