Nicolas Femia

Doktorand i svenska som andraspråk på institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet

Jag har nyligen tagit ut en masterexamen i tvåspråkighet från Stockholm universitet. Under min tid där har jag utvecklat ett intresse för flerspråkighet i koppling till marginaliserade identiteter och osynliggjorda ideologier i olika sociala processer. Under programmets gång fokuserade jag främst på flerspråkighet och mångkulturalism kopplade till ungdomar, migration och utbildning, och kom på så vis i kontakt med dekoloniala perspektiv på språk. I min masteruppsats utforskade jag skolungdomars erfarenheter och viljor kring deras flerspråkiga repertoarer, samt skolans roll för skapandet och upprätthållandet av positiva ideologier om flerspråkighet. Tidigare läste jag fristående kurser i språk- och litteraturvetenskap på Lunds universitet, vilket ledde till en kandidatexamen i italienska. Jag har dessutom under en längre tid samarbetat med språkforskare från svenska och utländska universitet som forskarassistent inom olika projekt.

I mitt doktorandprojekt planerar jag att undersöka samspelet mellan dominanta och tystade ideologier om flerspråkighet och litteratur, samt hur dessa synliggörs genom språkliga praktiker i skolmiljö. Jag är i synnerhet intresserad av användningen av språkliga praktiker i utbildningssammanhang och deras påverkan för (o)möjliggörandet av elevernas lärande, identitetskonstruktioner och meningsskapande. Marginaliserade individers identitet och kunskapsformer har på senare tid uppmärksammats alltmer i västerländsk forskning. Projektet faller inom denna tradition och utgår ifrån ett dekolonialt perspektiv på flerspråkighet, litteratur och utbildning i ett försök att ge röst åt ungdomars subjektiva uppfattningar och erfarenheter kring dessa dimensioner.

Porträtt Nicolas Femia
2022-03-23