Linus Salö

Sociolingvist och flerspråkighetsforskare. Han är professor i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Salös forskning handlar om språk i samhället – språklig praktik, språkideologi och språkpolitik inom olika samhällssfärer såväl i historiska som i nutida perspektiv. Exempel på några nyliga kunskapsintressen är nationella minoritetsspråk i Sverige, modersmålsundervisning och den hårdföra försvenskningspolitik som historiskt förts mot den meänkielitalande minoriteten. Ett annat framträdande forskningsobjekt är vetenskapen och universitetens väl och ve. Inom ”forskning om forskning” har Salö intresserat sig för språkanvändning i akademiska nyckelpraktiker, den akademiska kunskapens verkningar i samhället och humanioras plats i svensk kunskapspolitik. Salö är affilierad med utbildningssociologiska och vetenskapshistoriska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet respektive Kungliga Tekniska högskolan. Han är också Stockholms universitets representant i tankesmedjan Humtank.

Linus Salö
2022-09-22