Hur påverkades vårt välbefinnande av pandemin?

2022-10-13

För cirka ett år sedan fick vi, Charlotta Mellander och Jonna Rickardsson, ett generöst bidrag från Kampradstiftelsen, för forskning där vi ska kartlägga hur pandemin påverkade de äldre i landet.

En underliggande hypotes i arbetet är att platsen man bodde på kan ha spelat roll, eftersom livssituationen kan ha påverkats på olika sätt till exempel beroende på om man bodde i stan eller på landsbygden. Att hålla fysisk distans kan ju vara enklare på landsbygden än inne i en stadskärna. Samtidigt kan tillgång på vård vara mer avlägset om sådan skulle behövas.

Som underlag för vår analys kommer vi att använda oss av enkätdata som gått ut i samarbete med SOM-institutet i Göteborg (https://www.gu.se/som-institutet). De genomför enkätundersökningar varje år och vi har specifikt utökat antalet enkäter som gått ut till äldre individer i landet. Fördelen med denna enkätdata är att vi också har en del jämförelsepunkter med tidigare år, eftersom vissa frågor ställts under en längre tid och inte bara i samband med pandemin. Det gör att vi i många fall kan jämföra med hur situationen var före pandemin.

I forskningsprojektet har vi två partners, dels Sveriges Kommuner och Regioner (SKR https://skr.se/skr.25.html), dels organisationen SPF Seniorerna (https://www.spfseniorerna.se/). Kampradstiftelsen trycker på att resultaten av forskningen ska komma många till del, så vi är glada för att dessa två organisationer varit villiga att fungera som partners eftersom de faktiskt når många av våra målgrupper: dels de äldre, dels de som fattar beslut om hur resurser inom vården ska fördelas.

För att vi ska nå målet att nå ut till så många som möjligt har vi bestämt oss för att starta en egen bloggkanal för projektet Covid-19 Effects on life-quality. Här kommer vi att sprida delar av de resultat vi får fram så att så många som möjligt ska kunna ta del av dessa. Vi är också glada för återkoppling, tankar och idéer som ni kanske får när ni tar del av materialet.

För tanken är ju att vi ska kunna lära oss något om den period vi alla gick igenom under pandemin för att förhoppningsvis kunna fatta goda beslut i framtiden – inte nödvändigtvis bara om det skulle uppstå en pandemi igen utan även om vårt välbefinnande i allmänhet.

Så läs gärna och följ oss och våra resultat här framöver!

Kontakt

  • Postdoktor nationalekonomi
    Postdoktor nationalekonomi
  • Jönköping International Business School

Covid-19 effects on life-quality

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.