Sociala innovationer till förmån för barns bästa

Foto: unsplash.com

2021-04-14

Under vecka 14 medverkade jag inom ramen för koalition för en jämlik och fullständig skolgång i en workshop kring identifierade problemområden för barns rätt till en jämlik och fullständig skolgång. Workshopen fokuserade på lösningar och hur vi konkret kan samverka kring utmaningar på olika nivåer för att barn och ungdomar ska kunna få en trygg och jämlik skolgång.

Den digitala koalitionen arrangeras av Mötesplats Social Innovation och Länsstyrelsen i Skåne och syftar till att främja tvärsektoriell samverkan för att skapa förståelse, dela kunskaper och möjliggöra sociala innovationer för barnens bästa i strävan att uppnå målen i Agenda 2030. Koalitionen träffas vid fyra tillfällen under våren där vi arbetar med sektorsövergripande kunskapsutbyte, att bygga broar mellan olika aktörer samt att reflektera kring gemensamma samhällsutmaningar för barn och ungdomar idag. Tillsammans är vi en rad samhällsaktörer som vill diskutera möjligheter för hur vi kan bidra till en jämlik och jämställd uppväxtmiljö samt stärka barn och ungas möjlighet till en fullständig skolgång.

I Jönköping Universitys strategier för 2020–2025 ingår bland annat att vi utvecklar kunskap och innovationer tillsammans med det omgivande samhället men också samarbete bortom och över gränser samt att bidra till en hållbar framtid. Jag är inbjuden i Koalitionen i min roll som barnforskare med starkt engagemang för social hållbarhet och barns mänskliga rättigheter.

Fredagen den 9 april arrangerade MSI och Länsstyrelsen i Skåne en workshop kring utmaningar som koalitionen identifierat och att hitta förslag på lösningar kring dessa. Exempel på utmaningar var hur vi tillsammans kan påverka så att barn känner delaktighet och framtidstro, hur vi kan motverka en antipluggkultur, hur vi kan få fler barn och ungdomar att läsa på fritiden, hur vi kan arbeta för att flickor inte ska känna sig stressade i skolan. Stora och komplexa utmaningar men där det finns en stark vilja hos koalitionens medlemmar att verka för en positiv förändring för barn och ungdomar idag.

Workshopen syftade också till att koalitionens medlemmar inte bara skulle fokusera på hinder och brister i utmaningar för en jämlik och fullständig skolgång utan också på konkreta lösningar som exempelvis vikten av att påverka den politiska viljan och olika exempel på hur vi som vill påverka också behöver hitta forum där vi själva möter barnen. Vi diskuterade också vikten av att hitta vägar för att inkludera barn och ungdomar på ett verkligt plan, ibland tenderar frågan att bli mer symbolisk där barn tillfrågas men där det inte finns utrymme för att agera på barns önskemål.

Vid workshopen delgavs också lärdomar from olika sociala innovationer, på gräsrotsnivå dvs. initiativ som möter sociala behov på ett nydanande sätt och som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn, dels på samhällsnivå där själva innovationen riktar sig till hela samhället, dels systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer strategier och politik där innovationen riktas till samhället i stort.

Här kan du läsa mer om Mötesplats Social innovation: https://socialinnovation.se/

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.