G20 möte. Hot och löften för svenska skatteinkomster och svenska företag.

2014-09-18

Världen har kommit åtskilliga steg närmare internationella överenskommelser av avgörande betydelse för svenska skatter och svenska företag och investeringar – ett i valrörelsen helt bortglömt eller ignorerat perspektiv.


alt

Igår presenterade OECD den s.k. BEPS-utredningen med sikte att få bukt med internationellt skatteundanhållande och överföring av vinster till lågskatteländer. Riskkapitalbolagens räntesnurror är ett aktuellt exempel. Räntorna belastar vinster i Sverige och förs över till länder där de blir obeskattade eller lågt beskattade. Till den delen finns det skäl att välkomna förslagen.

Hoten kommer från ett annat håll. All ekonomi är digital, vilket är skälet till att de inledande 200 sidorna ägnas åt svårigheterna att beskatta. Företag kan flytta vinster till soliga öar i Karibien. De är ändå närvarande via webbplatser och portaler.

Att finna lösningar för beskattningen av den Digitala ekonomin var utgångspunkten när EU-kommissionen inom ramen för BEPS utsåg mig och fem andra ledamöter av en expertgrupp under ledning av förre portugisiske finansministern.

Om de mest långtgående förslagen i fråga om företagsbeskattning från EU-kommissionens Expertgrupp för beskattning av den digitala ekonomin förverkligas, skulle det få förödande konsekvenser för Sverige. Svenska statens skatteinkomster skulle minska och skattebördan för svenska exporterande företag skulle öka och få stor betydelse för framtida investeringar.

På en avgörande punkt är Expertgruppen ense. Den avvisar tankarna på beskattning av vinst enbart baserad på s.k. digital närvaro i ett land, exempelvis genom webbplatser. Internationell företagsbeskattning måste även i framtiden baseras på fysisk närvaro. Beskattning av företagens vinster ska ske där verksamhet i egentlig mening utförs, där risker tas, där forskning görs eller där huvudkontoret eller något fast driftställe är beläget.

Expertgruppens rapport refererar till långtgående förslag om beskattning av företagens vinster baserad på försäljningen i respektive land. Förslaget strider mot grundläggande principer om neutralitet i fråga om platsen för företagens etablering och kommande investeringar. Såväl staternas inkomster som företagens rätt till avdrag för löner och kapitalinvesteringar kommer att flyttas över till det land där försäljningen sker.

Med ovan nämnda förslag till beskattning helt baserad på försäljningen på respektive marknad skulle de övergripande målen för G20-länderna inte uppfyllas. I stället skulle konsekvensen bli en gigantisk omfördelning av skattebasen mellan stater med lojala och i grunden väl fungerande skattesystem.

Förlorare skulle vara Sverige och andra mindre marknader med stor export. Dessa staters finansiering med bolags- och andra företagsskatter skulle reduceras dramatiskt. För berörda företag skulle skattebördan öka, så länge de inte flyttar över sina investeringar till de länder som är deras stora marknader. Endast på så sätt skulle avdragsrätten för såväl löner som kapitalinvesteringar säkras.

För en ny finansminister kan det leda till bestående huvudvärk! Att Sverige drabbas särskilt hårt beror på att vi är ett litet land med starka exportföretag såväl inom traditionell tillverkningsindustri som inom den växande tjänstesektorn. Den svenska hemmamarknaden är liten varför endast en mindre del av bolagens vinster kan komma att beskattas i Sverige. Sverige riskerar att förlora åtskilliga miljarder i skatteinkomster varje år.

Björn Westberg

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.