Nutida försörjningskedjor kämpar med att matcha tillgång och efterfrågan, särskilt med stora utmaningar som avbrott och störningar. Hur kan data-driven analytics användas för att bygga resiliens och mottaglighet i försörjningskedjor?

Introduktion

När ReDSe startade i början på 2021 hade vi redan upplevt ett år med COVID-19. Vi observerade speciellt vilken förödande inverkan pandemin hade haft på globala försörjningskedjor, med bland annat kraftigt ökad efterfrågan på vissa produkter parallellt med leveransstörningar vilket föranledde en tydlig obalans mellan materialtillgång och efterfrågan. Vidare under 2021 upplevde vi även extremväder, grundstötningen i Suezkanalen, cyberattacker (t.ex. den mot COOP) och brist på halvledare och fraktcontainers. Mot bakgrund av dessa händelser blev ”Supply Chain Resilience”, som just berör motståndskraft mot kraftiga störningar i materialflödet, ett minst sagt högaktuellt ämne inom logistikområdet, och även i samhället i stort.

Under 2022 har utmaningarna dessvärre blivit allt fler och svårare; kriget i Ukraina är ännu en kraftig störning med negativ inverkan på världshandeln, med energi- och livsmedelskris som exempel. Supply Chain Resilience har på det här sättet tydligt befäst sin plats på många företagsledares agenda.

ReDSe är ett av flera projekt inom forskningsprofilen AFAIR som utvecklas i samarbete med industrin för att integrera tekniska, logistiska och organisatoriska aspekter i introduktionen av AI

Ändamål

Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, data-drivet beslutsfattande (här används begreppet analytics, där även artificiell intelligens ingår) kan stödja resiliens. Att applicera data-driven analytics på olika industrier med varierande arbetssätt och försörjningskedjeförmågor kommer resultera i nya konfigurationer som behöver utforskas. Dessutom ska det undersökas om olika konfigurationer kan kopplas till olika nivåer av supply chain resiliens.

Förväntade resultat

Utifrån konfigurationsperspektiv på industrin kan det fastslås att det inte finns en magisk lösning som kan appliceras på alla företag. Genom att applicera data-driven analytics på företag med liknande arbetssätt kan det öka förståelsen kring hur olika arbetssätt leder till olika nivåer av Supply Chain Resilience.

Resultatet av en industriövergripande studie kan leda till insikter kring konkurrenskraftig positionering, samt visa på relevansen med data-driven analytics i byggandet av Supply Chain Resilience. Denna analys kan leda till identifiering och utveckling av lämpliga business case som kan användas av beslutsfattare.

Vill du veta mer om projektet?