En multidisciplinär miljö med fokus på AI tillämpad för att stödja organisationers lyhördhet, både vad gäller utbud och efterfrågan.

Bakgrund

Digitalisering och hållbarhet är två megatrender som påverkar människor, företag och samhället på ett störande sätt. Organisationer som kan utnyttja digitalisering genom AI kommer att dra mest nytta av dessa megatrender.

Tillverkningsindustrin är till sin natur digitaliserad och producerar stora mängder data. Att systematiskt lägga till det datadrivna perspektivet och öka användningen av AI kommer att förbättra de kunskapsintensiva processerna liksom möjliggöra mer avancerade smarta produkter och tjänster.

Ökad användning av algoritmiskt beslutsstöd och beslutsfattande ökar värdet av att göra AI-lösningar pålitliga. Mer specifikt kräver social och ekonomisk hållbarhet att digitala lösningar är rättvisa och i överensstämmelse med etablerad etik.


Forskningsfokus

Tillämpad, ofta multidisciplinär, forskning med industriell och/eller samhällelig relevans som tar upp alla aspekter av digitalisering, men i synnerhet datadrivna processer och AI-tekniker.

Fokusområden inkluderar men är inte begränsade till:

  • Kunskapsintensiva och datadrivna processer
  • Intelligenta och hållbara produkter och tjänster
  • AI-transformation av kognitiva och lyhörda företag
  • Pålitlig AI
  • AI för uthållighet och uthållig AI
  • Tillämpad AI för tillverkning

En nyckelkomponent är Jönköping AI Lab (JAIL) som består av cirka 15 forskare inom olika områden av AI, t.ex. maskininlärning, djupinlärning, datavetenskap, människocentrerad AI, etik inom AI, naturlig språkbehandling, semantiska tekniker, konfidensprediktorer och AI-transformation.