Fatih Cura

Assistant Professor
Business Administration , Jönköping International Business School

Article

Gultekin, B., Demir, S., Gunduz, M., Cura, F., Ozer, L. (2022). The logistics service providers during the COVID-19 pandemic: The prominence and the cause-effect structure of uncertainties and risks Computers & industrial engineering, 165. More information
Çizmeci̇oğlu, S., Cura, F. (2022). Consumers White Automobile Purchase Behavior: Turkey Automobile Market Application With SWARA Method Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 43-64. More information
Balta, D., Cura, F. (2022). Uluslararasi ti̇carette loji̇sti̇k performansin ihracat performansina ve fi̇rma performansina etki̇si̇: Konya ili̇nde bi̇r uygulama [The Effect Of Logistics Performance On Export Performance And Company Performance In International Trade: An Application In Konya Province] Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(1), 17-29. More information
Cura, F., Selek, A. (2022). Marka Bilinirliğinin İhracat Performansına Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama [The Effect of Brand Awareness on Export Performance: An Application in Konya Province] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1192-1204. More information
Cura, F., Karahal, B., Karagöz, H. (2022). Competitive analysis of Turkey's polypropylene import market International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (UTISGAD), 2(1). More information
Meşin, K., Cura, F. (2022). Türki̇ye diş ti̇careti̇ni̇n loji̇sti̇k performans çerçevesi̇nde değerlendi̇ri̇lmesi̇ [Evaluation of Turkey's foreign trade in the framework of logistics performance] Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(2), 139-149. More information
Küçükçolak, G., Cura, F. (2022). Dahi̇lde işleme reji̇mi̇ uygulamalarinin ihracat performansina etki̇si̇: Konya İli̇nde bi̇r araştirma [The Effect of Inward Processing Regime Applications on Export Performance: A Research in Konya Region] EKEV Akademi Dergisi, 26(90), 205-224. More information
Cura, F. (2021). Marketing orientation components and their effects on export competencies Journal of Academic Social Resources, 6(25), 928-937. More information
Cura, F., Gündüz, M. (2021). İhracatçı işletmelerin dağıtım politikalarının dışsal faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi [A study of distribution policies of exporting firms in the framework of external factors] Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 453-466. More information
Akay, H., Cura, F. (2021). Uluslararasi ti̇carette ürün ve fi̇yat adaptasyonunun ihracat performansina etki̇si̇: Konya imalat sanayi̇nde bi̇r uygulama [The effect of product and price adaptation on export performance in international trade: An application in Konya manufacturing industry] International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(47), 2421-2430. More information
Afşar, B., Cura, F., Mıhoğlu, A. (2019). Petrol fi̇yatlari ile cari̇ açik ili̇şki̇si̇: Bric ülkeleri̇ ve Türki̇ye karşilaştirmasi [The Relation of the Oil Prices and the Current Account Deficit: A Comparison Between BRIC Countries And Turkey] Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 3(7), 1-13. More information
Afşar, B., Cura, F., Tekkulak, M. (2017). İktisadi Büyüme ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması (2000-2015) [Economic Growth and Employment Relationship: Application of Turkey (2000-2015)] Journal of Turkish Studies, 12(12), 1-20. More information
Afşar, B., Cura, F., Demi̇rhan, F. (2017). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Büyüme İlişkisi: 2008 Krizi Sonrası Türkiye Uygulaması [The Relation Between Direct Foreign Capital Investments And Growth: A Study On Turkey After 2008 Crisis] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(15), 270-288. More information
Canitez, M., Cura, F., Gündüz, M. (2017). Kümeleme Analizi: İhracatta İnovasyon Makasına Yönelik Bir Uygulama [Cluster Analysis: An Application to Innovation Gap in Exports] International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(13), 298-306. More information
Cura, F., Zerenler, M. (2017). İşletmelerin İhracat Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunların ihracat tecrübeleri İle İlişkisi: Konya Otomotiv Yan Sanayiine Yönelik Bir Uygulama [The Relationship Between the Firms’ Export Problems and Their Export experiences: A Study on Konya Automotive Supplier Industry] Social Sciences Studies, 3(5), 110-118. More information
Emhan, A., Cura, F., Zi̇nci̇rkiran, M. (2015). İş Memnuniyeti ve Öğrenme Kapasitesinin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 17(2), 92-108. More information

Book chapter

Cura, F. (2022). Uluslararası Ticarette İhracat ve İthalat Kavramları ve Süreçleri [Export/import concepts and processes in international trade]. In: Gökhan Akandere & Fatih Cura (Ed.), Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4.0: Güncel Trend ve Uygulamalar [International trade and logistics 4.0: current trends and applications] (pp. 7 -24). Konya: Eğitim Yayinevi More information
Akkan, M., Cura, F. (2022). Turizmde Uluslararası Taşımacılık: Havayolu İşletmelerinde Markalaşma [International transportation in tourism industry: branding in airline enterprises]. In: Mete Sezgin & Abdullah Koseoglu (Ed.), Turi̇zm sektöründe marka ve marka imaji [Branding in tourism sector: analysis, problems, and solutions] (pp. 231 -249). Konya: Eğitim Yayinevi More information

Conference paper

Cura, F., Demir, S. (2022). Possible impacts of the European Green Deal on Turkey's logistics industry. Berlin: epubli, Hamburg International Conference of Logistics (HICL 2022), 21-23 September, 2022. More information
Cura, F., Gündüz, M., Üzümcüoğlu, M. (2017). Competitive Power and Competitiveness: Comparison of Italy and Turkey in Machinery and Automotive Sectors. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research. More information