Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Commercial Law, 16-30 credits 15 Credits

Course Contents

Syftet med studierna i kursen Handelsrätt 16-30 hp, är att ge den studerande ingående kunskaper i associations-, kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt. Dessutom ska studenten lära sig att uppfatta, analysera och argumentera rörande ett juridiskt problem samt kunna redogöra för hur domstolarna resonerar för att nå olika lösningar på detta rättsområde.
Denna kurs, som är obligatorisk för auktorisation av revisorer, är indelad i fyra huvudavsnitt. Tillsammans ska dessa avsnitt ge den studerande insikt i den rättsliga regleringen av associationsrättsliga frågor, kredit- och finansieringsfrågor, sakrättsliga problem, obeståndsrätt samt den straffrättsliga regleringen vid förmögenhetsbrott.
Del 1
  • Inom associationsrättsdelen studeras de olika associationsformerna, med särskild tonvikt på aktiebolag. Väsentliga avsnitt som behandlas särskilt ingående är reglerna om skydd för det egna kapitalet och utbetalningsreglerna, likvidationsplikt, styrelse- och VD-ansvar, ansvarsgenombrott, förutsättningarna för att koncern ska föreligga, gränsdragningsproblem och valet mellan olika associationsformer samt europabolag. Kursavsnittet är mycket omfattande i syfte att bibringa de studerande djupgående kunskaper i associationsrätt. Förmögenhetsbrott behandlas under denna del.
Del 2
  • Krediträtten tar upp regelsystemet i samband med finansiering och krediter av olika slag. Därvid behandlas reglerna om fordringar i allmänhet, regler om skuldebrev och andra värdepapper samt regler om säkerheter i olika former, t.ex. i fast och lös egendom, borgen och andra garantier.
  • Sakrätten innehåller en allmän genomgång av trepartskonflikter, främst avtalsverkningar gentemot tredje man vid konkurrerande förvärv eller gentemot parts borgenärer vid utmätning eller konkurs.
  • Obeståndsrätt omfattar främst förfarandena vid utsökning samt ackord och konkurs.

Prerequisites

General entry requirements

Level of Education: Undergraduate G1F
Course code/Ladok code: AJEK13
The course is conducted at: Jönköping International Business School

Course occasions open for Application

Type of course
Single subject
Study type
Campus
Semester
Spring 2020: Jan 13 - Mar 22
Rate of Study
100%
Location
Jönköping
Time
Day
Number of places
0
Course coordinator
Anna Sellin
Examiner
Anna Sellin
Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students
25000kr
Syllabus
HTML  PDF
Application code
HJ-24187

Upcoming course occasions

Type of course
Program
Study type
Campus
Semester
Spring 2020: Jan 13 - Mar 22
Rate of Study
100%
Location
Jönköping
Time
Day
Number of places
0
Course coordinator
Anna Sellin
Examiner
Anna Sellin
Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students
25000kr
Syllabus
HTML  PDF
Application code
HJ-J0002

Content updated 2018-03-23

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information