Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för ämneslärare, 91-120 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 5 hp
An Introduction to the Neighbouring Languages Norwegian and Danish, and of Nordic Literature, 5 credits

Innehåll
  • Danska och norska idag och i förfluten tid samt deras förhållande till det svenska språket
  • Nordisk litteratur i urval från medeltid till nutid

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.


Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 5 hp
Advanced Course in Literary Studies, 5 credits

Innehåll
• Centrala litterära verk från olika kultursfärer
• Litteraturvetenskaplig teori och metodologi
• Litteraturläsningens didaktik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 3: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen, 5 hp
Disciplinary foundation and proven experience in the teaching profession, 5 credits

Innehåll
• Fördjupning inom svenskämnet
• Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten, teoretiska modeller och arbetssätt som är relevanta för svenskämnet och dess didaktik
• Utarbetande av en ämnesdidaktisk terminsplanering byggd på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt rådande styrdokument
• Vetenskapligt skrivande
• Muntlig presentation
• Skriftlig kritisk reflektion och självvärdering

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, en gruppredovisning och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 4: Examensarbete, 15 hp
Master Thesis, 15 credits

Innehåll
• Utarbetande och genomförande av ämnesdidaktiskt inriktad och professionsanknuten uppsatsidé och forskningsplan
• Insamling och analys av empiriskt material
• Vetenskapligt skrivande
• Oppositionsseminarium

Examination och betyg
Delkursen examineras på grundval av examensarbetet, försvar av examensarbetet vid slutseminariet samt opposition på annat examensarbete.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav minst 75 hp i Svenska för ämneslärare 1-90 hp eller motsvarande ska ingå. Studierna ska även omfatta godkänt resultat i en uppsats om minst 7,5 hp i Svenska för ämneslärare eller motsvarande eller ett självständigt arbete/uppsats, 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: LSDT21
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Elisabet Sandblom
Examinator
Stina Skillermark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1091
Last modified 2020-12-29 08:20:22

Content updated