Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för ämneslärare, 31-60 hp 30 hp

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser.
Delkurs 1: Muntlighet i skolan, 7,5 hp
Delkurs 2: Skrivande i skolan, 7,5 hp
Delkurs 3: Den äldre litteraturen, 7,5 hp
Delkurs 4: Den nyare litteraturen, 7,5 hp

Delkurs 1:
Muntlighet i skolan, 7,5 hp
Orality in School and Education, 7.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för muntlig språkutveckling ur olika perspektiv
- identifiera och beskriva olika typer av samtal som förekommer i skolsammanhang
- förklara vad muntliga strategier och lässtrategier är samt hur de kan användas i syfte att stärka elevers förståelse av sakprosatexter
- redogöra för och diskutera olika aspekter av undervisningsmetoder inom skolans arbete med muntlighet

Färdighet och förmågare
-genomföra en muntlig presentation på ett retoriskt sätt om didaktiska perspektiv på muntlighet med beaktande av syfte och mottagare
-leda ett samtal och bemöta andras inlägg i samtalet
-använda MIK och digitala verktyg i presentation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- formativt bedöma och ge respons på muntliga framföranden
- kritiskt diskutera relationen mellan ungdomars talspråkliga variation och skolspråket

Innehåll
 • Teoretiska och vetenskapliga perspektiv på talande i olika former
 • Samtalets funktion och betydelse i skolan, ur perspektiv kopplade till sambandet mellan talspråklig variation och sociala faktorer
 • Talsituationer ur ett didaktiskt perspektiv med betoning på lärarledda talsituationer
 • Muntliga framföranden med grund i retorikens grundkomponenter
 • Bedömning av muntlighet
 • Strategier för att genom samtal stärka elevers läsförståelse

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
- Individuell skrivuppgift (3 hp)
- Gruppuppgift (3 hp)
- Seminarium (1,5 hp)

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkurs 2:
Skrivande i skolan, 7,5 hp
Writing in Education, 7.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för skrivande utifrån såväl literacyteorier som didaktiska teorier
- redogöra för olika metoder inom skrivundervisning, såsom processorienterad skrivundervisning och genrepedagogik

Färdighet och förmåga
- urskilja skilda skrivpraktiker i såväl skola som yrkesliv
- skriva olika diskursiva texttyper som är relevanta för grundskolans senare år och gymnasiet, med ett gott språkbruk som är stilistiskt anpassat till syfte och mottagare
- analysera och ge konstruktiv kritik på olika textnivåer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt analysera, ge respons på och formativt bedöma elevtexter
- värdera skrivundervisning utifrån styrdokument och teorier om skrivande
- kritiskt förhålla sig till relationen mellan muntlighet och skriftlighet i traditionella och digitala medier, samt mellan ungdomars vardagliga skriftspråk och skolans skriftspråk
- källkritiskt och analytiskt granska olika läromedel som förekommer i skolämnet svenska i årskurs 7–9 samt på gymnasiet

Innehåll
 • Skrivutveckling och skrivprocessen
 • Skrivande i olika sammanhang och för olika mottagare
 • Skrivande i traditionella och digitala medier
 • Formativ bedömning i kamratbedömningsgrupper
 • Textgranskning och källkritik
 • Läromedelsgranskning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
- Individuell skrivuppgift I (2 hp)
- Individuell skrivuppgift II (2 hp)
- Grupparbete (2,5 hp)
- Workshop (1 hp)

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).


Delkurs 3:
Den äldre litteraturen, 7,5 hp
Literature from Older Periods, 7.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för i huvudsak västerländska litterära epoker, klassiska verk och författare fram till och med 1700-talet
- diskutera de litterära genrerna med utgångspunkt i lyrik, drama, epik samt olika verks estetiska verkningsmedel
- redogöra för moderna litteraturteorier

Färdighet och förmåga
- använda och visa insikt i äldre texter och dessas betydelse i skolan
- analysera, kontextualisera och presentera en tolkning av litterära texter utifrån relevanta termer och begrepp
- kritiskt diskutera och redogöra för olika aspekter på undervisningsmetoder inom skolans litteraturundervisning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till kursens vetenskapliga sammanhang och tidigare erhållen erfarenhet
- kritiskt diskutera och redogöra för olika aspekter på undervisningsmetoder inom skolans litteraturundervisning

Innehåll
 • Grundläggande orientering i främst den västerländska klassiska äldre litteraturens historia.
 • Epokernas och de estetiska strömningarnas framväxt, kännetecken och betydelse.
 • Teorier om litterära genrer, samt fördjupad begreppskunskap som specifikt anknyter till en viss genre och ett visst verk.
 • Drama- och teaterkunskap.
 • Läsa och skriva lyriska texter.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
- Individuell salstentamen (3 hp)
- Seminarium (2 hp)
- Individuell skrivuppgift (1,5 hp)
- Workshop (1 hp)

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkurs 4: Den nyare litteraturen, 7,5 hp
Literature from the 19th century to 1950, 7.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för främst västerländska litterära epoker, klassiska verk och författare från 1800-talet fram till 1950
- redogöra för de litterära genrerna med utgångspunkt i lyrik, drama, epik och olika verks estetiska verkningsmedel

Färdighet och förmåga
- analysera, kontextualisera och presentera en tolkning av en litterär text med hjälp av relevanta begrepp och teorier
- argumentera, problematisera och planera, muntligt och skriftigt, kring litteraturundervisning om och med äldre klassisk litteratur i skolan där bedömning, dokumentation och utvärdering ingår

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- formativt bedöma och ge respons på tolkningar av litteratur utifrån en litteraturvetenskaplig kontext

Innehåll
 • Grundläggande orientering i främst den västerländska litteraturen från 1800-talet fram till och med 1900-talets mitt.
 • Estetiska strömningar under 1800- och 1900-talet samt deras kännetecken och betydelse.
 • Tolkning och analys av enskilda verk utifrån form, innehåll och kontext.
 • Litteraturdidaktiska perspektiv, där bedömning och metoder ingår, för skolans litteraturundervisning med utgångspunkt i aktuella styrdokument.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom följande moment:
- Individuell salstentamen (3 hp)
- Seminarium, muntlig och skriftlig presentation (2 hp)
- Individuell skrivuppgift (1,5 hp)
- Workshop (1 hp)

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Dessutom krävs genomgången kurs Svenska för ämneslärare, 1-30 hp, varav minst 7,5 hp ska vara godkänt eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSFN16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Bo Hellgren
Examinator
Anett Almgren White
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0236
Last modified 2020-06-05 07:49:00

Content updated 2020-08-25