Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1: Utvärdering och utveckling, 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 10,5 hp

Delkurs 1: Utvärdering och utveckling, 4,5 hp
Evaluation and Development, 4.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- kritiskt reflektera över innebörden av utvärdering och utveckling på olika nivåer i skolsystemet - såsom individuell, organisations- och samhällsnivå i ett nationellt och internationellt perspektiv samt relationen dem emellan
- på ett fördjupat sätt redogöra för relationen mellan kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
- på ett fördjupat sätt diskutera hur undervisning inom fritidshemmet kan utvärderas systematiskt och utvecklas i syfte att optimera elevers möjligheter att lära
- på ett fördjupat sätt och med ett professionellt språk diskutera skolutvecklingsfrågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera sin egen och andra aktörers roll i skolutvecklande processer, samt hur skolan som organisation möjliggör utvecklande arbete med skolutvecklande processer


Innehåll
• Skolutveckling och skolutvärdering ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv
• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i skolsystemet
• Metoder och modeller för kvalitetsbedömning och utvärdering
• Professionsdriven skolutveckling baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Examination
Delkurs 1 examineras genom Litteraturseminarium 1,5 hp och gestaltning av systematiskt
kvalitetsarbete inklusive individuell skriftlig inlämning 3 hp.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 10,5 hp
School Located Studies, 10.5 hp


Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för att undervisa inom fritidshemmet och (om inte särskilda skäl föreligger) inom studentens tillvalsämne
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för att leda undervisning inom fritidshemmet och (om inte särskilda skäl föreligger) inom studentens tillvalsämne

Färdighet och förmåga
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning självständigt och tillsammans med andra utifrån mål och riktlinjer i styrdokument i såväl fritidshemmet som (om inte särskilda fall föreligger) i tillvalsämnet
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till mål och riktlinjer i styrdokument
- kommunicera och förankra skolans värdegrund
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot, elever, kollegor och vårdnadshavare
-tillämpa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande såsom yrket kräver

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt reflektera över sin egen professionella utveckling
- problematisera, kommunicera och förankra skolans värdegrund

Innehåll
Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten
utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser. Studenten gör VFU i såväl fritidshemmet som i tillvalsämnet.

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet varav VFU II och 30 hp UVK från termin 1 samt 22,5 hp fritidspedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LUUN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anne Eklund
Examinator
Carin Falkner
Examinator
Anne Eklund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0228
Last modified 2020-09-24 10:46:07

Content updated 2020-08-25