student
2015-09-09

2015-09-09

Årets vinnare i Encells uppsatstävling om livslångt lärande

I hård konkurrens har nu vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är skrivna av Catarina Drott och Amanda Norder samt Maria Malgeryd och handlar om nätverksstrukturer i utvecklingsprogram samt valideringsarbete hos studie- och yrkesvägledare.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande på Jönköping University, sedan 2012 en årlig uppsatstävling för studenter. Tävlingen vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. De två vinnande bidragen belönas med 10 000 kronor vardera.

Den första vinnande uppsatsen “Knowledge and networks – A field study”, är skriven av Catarina Drott och Amanda Norder. I uppsatsen analyserar de nätverksstrukturer och hur de påverkar kunskapsförmedling och kunskapsutveckling. I en fallstudie granskar de SIDA:s utvecklingsprogram. En praktisk lärdom av projektet är att det finns potential för ytterligare kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom satsningar på de nätverk som uppstår i utvecklingsprogrammet.

Den andra vinnande uppsatsen, Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering, är skriven av Maria Malgeryd. I uppsatsen undersöker hon validering ur studie- och yrkesvägledarens perspektiv genom att lyfta fram den kunskap och kompetens som krävs för valideringsarbetet. Bland annat handlar kompetensen om att ansvara för systematiska processer, där individens kunskaper och förmågor erkänns och dokumenteras för att omvandla den reella kompetensen till formell. En praktisk lärdom av studien är att språksvårigheter kan bli ett hinder när det gäller individens förmåga att sätta ord på sitt lärande i valideringsprocessen.

- Utöver stipendiet till vinnarna delar vi i år även ut ett hederspris till två uppsatser som presenterar intressanta empiriska studier inom vuxenutbildningen, berättar Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell.

Vinnarna av hederspriset 2015 är Mirjam Elgenmark Hägg med uppsatsen ”Det blir givande när meningarna går isär (!) – En studie av hur elever som läser svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 i samma klass tänker kring genreundervisning.” och Anna Thorén med uppsatsen ”Bildning, relationer och egenmakt - en studie av särskilt stöd i vuxenutbildning.”

Nästa omgång av Encells uppsatstävling sträcker sig över höstterminen 2015 samt vårterminen 2016. Läs mer om tävlingen här.

Fakta Encell:
Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. Till Encell finns knutet en styrelse, en nationell referensgrupp, samt internationella rådgivare.