Martin Hugo

Senior Lecturer education
Department of Education , School of Education and Communication
Doctor of Philosophy

Contact

Room
Hd312
Telephone
Schedule
Change your information

Research groups

Research

Between 2009-01-01 and 2011-12-31 Martin will take part in the research project "Ungdomsbrottslingar, skolan och lärande" (Young offenders, school and learning) granted by "Statens institutionsstyrelse" (SIS).

Biography

Martin, born 1968, became a doctor in 2007. His doctoral thesis had the following title: "Liv och lärande i gymnasieskolan" (Life and Learning in Upper Secondary School). Martin has been a lecturer at Jönköping University since 1999.

Article

Bäcklund, J., Hugo, M., Ericson, K. (2022). Pre-service teachers’ experiences of the transition from analogue to digital learning during the Covid-19 pandemic Problems of Education in the 21st Century, 80(2), 273-288. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2022). Education as change: Liberation from mental illness and self-stigma in favour of empowerment Australian Journal of Adult Learning, 62(1), 97-123. More information
Hedegaard, J., Hugo, M., Bjursell, C. (2021). Folk High School as a supportive environment for participants with high-functioning autism Studies in Adult Education and Learning, 27(2), 15-32. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2021). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism Disability and Rehabilitation, 43(19), 2805-2814. More information
Hugo, M., Anderberg, M., Dahlberg, M. (2021). Between motivation and unwillingness: Young people in outpatient treatment for substance use problems Youth Voice Journal, 11, 1-19. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens Educational gerontology, 46(2), 84-94. More information
Roe, D., Hugo, M., Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 22(6), 919-934. More information
Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism , 23(3), 71-87. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 256-268. More information
Backlund, Å., Ekberg, M., Hugo, M., Isaksson, J., Strand, A. (2012). Skolsocialt arbete - En angelägenhet för alla? Socionomen, 26-31 Stockholm . More information
Hugo, M. (2011). När skolans lärande saknar mening Pedagogiska Magasinet, 52-57 Stockholm: Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt . More information
Martin, H. (2009). Dags att tänka om! Pedagogiska magasinet. More information
Martin Hugo, M. (2007). This is for real: Researching Lived Experience at upper secondary School Didaktisk Tidskrift, 16(4). More information

Book

Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång: Att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber More information

Doctoral thesis

Hugo, M. (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan: En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information

Book chapter

Hedegaard, J., Hugo, M. (2022). Livslångt lärande genom folkhögskolans seniorkurser. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 79 -99). Stockholm: Natur och kultur More information
Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2022). Att lära sig graffiti som pensionär. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 105 -126). Stockholm: Natur och kultur More information
Hugo, M., Dybelius, A. (2022). Att leda och stödja regionala nätverk för samordnare för nyanländas lärande. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 120 -136). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Bref, S., Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Seniorer som bryter normer – exemplet graffiti. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener & Lena Svensson (Ed.), Folkbildning & forskning: Årsbok 2021 (pp. 119 -123). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning More information
Hugo, M. (2021). Tillitsfulla relationer – skapar inre motivation för skolan. In: Martin Karlberg & Marcus Samuelsson (Ed.), Ledarskap, sociala relationer och konflikter för lärare (pp. 234 -266). Stockholm: Natur och kultur More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Utbildning – en demokatisk rättighet för alla. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 58 -61). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Hugo, M. (2021). Att motivera när ingen motivation finns. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 78 -80). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2019). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163 -176). London, UK: Routledge More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser Lund: Studentlitteratur AB More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2016). Följeforskning som skolnära forskningsmetod. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 47 -62). Lund: Studentlitteratur AB More information
Hugo, M. (2012). När skolans lärande saknar mening. In: Leif Mathiasson (Ed.), Uppdrag Lärare: En antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar (pp. 31 -38). Stockholm: Lärarförbundets förlag More information
Hugo, M. (2010). Forskning och lärande i klassrummet måste vara på riktigt. In: Martin Hugo & Mikael Segolsson (Ed.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (pp. 15 -26). Lund: Studentlitteratur More information
Martin, H. (2008). Yrkeslärares uppfattningar av examensarbetet inom SÄL<em> </em>. In: Sigurd Johansson (Ed.), Yrkeslärarutbildning inom SÄL III-projektetMore information

Conference paper

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Bäcklund, J., Hugo, M. (2021). Lärarstudenters uppfattningar av övergången från analog till digital undervisning under Covid-19. Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021. More information
Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Learning graffiti later in life. 11th conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna, Italy, 2021, 21-22 October 2021. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Folk high schools and older adults learning. ESRAD Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Folkbildningens forskningsdag 2018 - Folkbildning som medborgarskapande: Om avmakt, motmakt och medmakt, Stockholm 22 oktober. More information
Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å., Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Habilitating effects of an adjusted education in Sweden for students with High-functioning autism. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Nätverket för skolsocial forskning: Att förebygga skolmisslyckanden, Växjö, 2-3 februari, 2017.. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, 23-25 March, 2017.. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). Jag har lärt mig en vettig grej när jag har vart här… och det är försök för helvete själv du kommer klara det - En följeforskningsstudie om studenters upplevelser av en utbildning för unga vuxna med asperger. Socialt arbete i skolan: Perspektiv, metoder och utmaningar ur ett nordiskt perspektiv, Stockholm, 7-8 maj, 2015.. More information
Martin, H. (2010). Juvenile delinquents, their school and learning. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 11-13 mars, 2010 i Malmö.. More information
Hugo, M. (2008). From School Failure to Success: Researching eight underachievers lived experience at upper secondary school. American Educational Research Association (AERA) den 24-28 mars, 2008 i New York, USA.. More information
Martin Hugo, M. (2007). This is for real: Researching Lived Experience at upper secondary School.. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 15-17 mars, 2007 i Turku, Finland.. More information
Hugo, M. (2005). Life and Learning: The way towards knowledge and competence for eight underachievers at upper secondary school.. European Conference on Educational Research (ECER) den 7-10 september, 2005 i Dublin, Irland.. More information
Hugo, M. (2005). Liv och lärande hos svagpresterande i gymnasieskolan. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 10-13 mars, 2005 i Oslo, Norge.. More information
Hugo, M. (2004). Life and Learning: The way towards knowledge and competence for eight underachievers at upper secondary school.. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 11-13 mars, 2004 i Reykjavik, Island.. More information

Other publications

Hedegaard, J. (2019). Möjligheter och hinder i undervisningen: elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar: [Ingår i Lärportalens modul Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 4: Främja motivation och närvaro, årskurs 1-9. Stockholm: Skolverket More information

Report

Hugo, M., Hedegaard, J. (2022). Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa: Ett deltagarperspektiv. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar. More information
Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2018). Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism: Rapport från ett pågående forskningsprojekt om personer med högfungerande autism och deras studiegång. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) More information
Hugo, M. (2018). Motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Stockholm: Skolverket More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). IT-spåret: En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). Lärandets sociala dimensioner: Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning. Visby: Nomen förlag More information
Hugo, M. (2013). Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem. Stockholm: Statens institutionsstyrelse More information
Hugo, M. (2002). Utvärdering av Göteborgs stifts gemensamma fortbildning 2001 och stiftets projektverksamhet. More information
Hugo, M. (2001). En sammanhållen. stadielös grundskola i Framtidens AlingsåS?: Lägesbeskrivning av 6-16 årsverksamheten. More information
Hugo, M. (2000). Vad saknade studenterna på IHHH och HLK när de började på Högskolan och vad anser de att lärarna bör förbättra: En uppföljning av de öppna frågorna i enkätstudien "Hur bemöts studenterna i Jönköping och hur mår de?". More information
Hugo, M. (2000). Hur bemöts studenterna i Jönköping och hur mår de?: En enkätstudie med högskolestuderande i Jönköping. More information

Collections

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur More information
(2009). Yrkeslärare undersöker sin egen praktik. Jönköping: Jönköping Univerity Press More information
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 3. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information