Martin Hugo

Universitetslektor pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

ENCELL , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
Hd312
Telefon
+46 36-10 1356
Signatur/Kortnamn
HMAR
Schema
Ändra din information

Forskning

Martins forskning handlar om barn och ungdomar (11-20 år) som skolan har misslyckats med att möta. Det är barn och ungdomar som ofta inte identifierar sig som skolelever som kan lyckas och som har byggt upp ett inre motstånd mot skolarbete. Martins forskning handlar framförallt om hur skolan ser ut när dessa barn och ungdomar upplever den som meningsfull och när den arrangeras på ett sätt som ger förutsättningar för dem att utveckla en mer positiv skolidentitet.

2002-2007 skrev Martin en avhandling om gymnasieskolans individuella program där han följde en elevgrupp under hela gymnasietiden. Eleverna hade när de startade mycket låga meritvärden och negativa erfarenheter av skolan. I avhandlingen beskrivs elevernas liv och lärande under hela gymnasietiden. Framgångsfaktorerna var framförallt:

1) Goda mellanmänskliga relationer
2) Ett innehåll som eleverna upplevde var på riktigt
3) En upplevelse av delaktighet.

Mellan 2009-2013 arbetade Martin med ett forskningsprojekt om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Studien syftade till att nå djupare kunskap om hur ungdomarnas skolsituation skulle kunna förbättras under deras vistelsetid. Den övergripande frågeställningen var: Hur kan lärandesituationer arrangeras på de särskilda ungdomshemmen så att eleverna blir motiverade, lär sig och upplever meningsfullhet i studiesituationen? Forskningsprojektet var finansierad av Statens institutionsstyrelse. Resultatet av forskningsprojektet sammanfattades i slutrapporten Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem.

I Martins senaste forskningsprojekt (2014-2015) undersöks förutsättningarna för lärande i en anpassad IT-utbildning för unga vuxna med asperger. (Lärandets sociala dimensioner)

Biografi

Martin Hugo, född 1968, disputerade på avhandlingen Liv och lärande i gymnasieskolan 2007. Avhandlingen var den mest lästa på skolporten under 2007 och 2008. Martin har undervisat på Högskolan i Jönköping sedan 1999 och ingår i forskningsmiljön Livslångt Lärande på HLK. Martin är också aktiv i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik. Martin har en bakgrund som grundskollärare i Ma/No/Id på Råslättsskolan i Jönköping.

Antologibidrag

Hedegaard, J. Hugo, M. (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur AB More information
Hugo, M. Hedegaard, J. (2016). Följeforskning som skolnära forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur AB More information
Hugo, M. (2012). När skolans lärande saknar mening. Pedagogiska magasinets skriftserie. Stockholm: Lärarförbundets förlag More information
Hugo, M. (2010). Forskning och lärande i klassrummet måste vara på riktigt. Lund: Studentlitteratur More information
Martin, H. (2008). Yrkeslärares uppfattningar av examensarbetet inom SÄL. : Säl projektet More information

Artikel

Hedegaard, J. Hugo, M. (2017). Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education. : Taylor & Francis More information
Hugo, M. Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation. : Univerza v Ljubljani More information
Backlund, Å. Ekberg, M. Hugo, M. Isaksson, J. Strand, A. (2012). Skolsocialt arbete - En angelägenhet för alla?. Stockholm: More information
Hugo, M. (2011). När skolans lärande saknar mening. Stockholm: Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt More information
Martin, H. (2009). Dags att tänka om!. More information
Martin Hugo, M. (2007). This is for real. More information

Avhandling

Hugo, M. (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan. Dissertation. School of Education and Communication. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information

Bok

Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång. Stockholm: Liber More information

Konferensbidrag

Hugo, M. Hedegaard, J. (2017). Habilitating effects of an adjusted education in Sweden for students with High-functioning autism. More information
Hugo, M. Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation. More information
Hugo, M. Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation. More information
Hedegaard, J. Hugo, M. (2015). Jag har lärt mig en vettig grej när jag har vart här… och det är försök för helvete själv du kommer klara det - En följeforskningsstudie om studenters upplevelser av en utbildning för unga vuxna med asperger. More information
Martin, H. (2010). Juvenile delinquents, their school and learning. More information
Hugo, M. (2008). From School Failure to Success. More information
Martin Hugo, M. (2007). This is for real. More information
Hugo, M. (2005). Life and Learning. More information
Hugo, M. (2005). Liv och lärande hos svagpresterande i gymnasieskolan. More information
Hugo, M. (2004). Life and Learning. More information

Rapport

Hedegaard, J. Hugo, M. (2015). IT-spåret. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hedegaard, J. Hugo, M. (2015). Lärandets sociala dimensioner. Encell rapport. Visby: Nomen förlag More information
Hugo, M. (2013). Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem. Institutionsvård i fokus. Stockholm: Statens institutionsstyrelse More information
Hugo, M. (2002). Utvärdering av Göteborgs stifts gemensamma fortbildning 2001 och stiftets projektverksamhet. : Högskoln för lärande och kommunikation More information
Hugo, M. (2001). En sammanhållen. stadielös grundskola i Framtidens AlingsåS?. : Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hugo, M. (2000). Vad saknade studenterna på IHHH och HLK när de började på Högskolan och vad anser de att lärarna bör förbättra. : Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hugo, M. (2000). Hur bemöts studenterna i Jönköping och hur mår de?. : Högskolan för lärande och kommunikation More information

Samlingsverk

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur More information
(2009). Yrkeslärare undersöker sin egen praktik. Jönköping: Jönköping Univerity Press More information
(2008). Forskande lärare i praktiken. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information