Halkan waxaa ku yaal macluumaad iyo foomam loogu talagalay adiga ku nool Gävleborg

Dhallinyarada

Mas'uuliyiinta

La xiriir qofka iyo cinwaanka si aad ugu dirto oggolaansho qoran si aad uga qaybgasho cilmi-baarista

Anna Karin Andersson
Hälsohögskolan
Box 1026
551 11 Jönköping

Tel: 036-10 16 71
E-post: annakarin.andersson@ju.se