Hur klarar individen av cancerbehandlingen? Fungerar det vardagliga livet som vanligt, eller blir det svårt att umgås med nära och kära. Hur fungerar det med sociala tillställningar, kanske undviker individen att delta, då det kan vara svårare att äta och tala. Är det kanske så att utseendet har förändrats och den drabbade inte riktigt känner igen sig själv längre.

Projektstart

Datainsamling påbörjades 2013

Status

Pågående

Samarbetspartner

Futurum

Region Stockholm

Region Linköping

Region Kronoberg

Region Kalmar

Finansiär

Futurum, Region Jönköping

Klinisk cancerforskning i Jönköping

Projektledare

Elisabeth Karlsson, legitimerad tandhygienist, Avdelningen för orofacial medicin, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län. Doktorand, Forskarskolan Hälsa och välfärd, Jönköping

Projektmedlemmar

Carl-Otto Brahm, övertandläkare, Specialisttandvården i Skövde, Västra Götalandsregionen. Fil. Dr.

Amir Pakpour, professor, Hälsohögskolan, Jönköping University

Ola Norderyd, professor, Hälsohögskolan, Jönköping University

Malin Stensson, docent, Hälsohögskolan, Jönköping University

Freddi Lewin, docent, tidigare överläkare i onkologi

Pernilla Holmberg, övertandläkare, Specialist i oral protetik, Odontologiska Institiutionen, Region Jönköpings län.

Apostolos Papias, övertandläkare, universitetsadjunkt, Malmö Högskola

Dan Malm, docent, Hälsohögskolan, Jönköping University

Bengt Fridlund, senior professor

Syfte och mål

Strålbehandling är en vanlig behandling vid huvud- halscancer och används för att bota, lindra symtom och förebygga återfall. Behandlingen kan ge akuta och sena biverkningar. Under strålbehandlingen är det vanligt med sårbildning i munhåla, svampinfektioner, muntorrhet och smärta. Strålbehandling ger ökad risk för sjukdomar som karies, parodontit och nekros i käkben. För att förebygga sjukdomar i munhålan behövs ibland tänder tas bort innan behandlingen börjar och tänder ersätts endast med avtagbar protetik. Det här projektet syftar till att studera hur individer upplever protetiska behandlingar med fast, respektive avtagbar protetik i samband med strålbehandling och hur strålbehandlingen påverkar välbefinnande, oral hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad.

Utmaning

Att få en huvud- halscancer diagnos påverkar den enskilda individen mycket. Sjukdom i samband med strålbehandling kan påverka utseende, tal, förmåga att tillgodogöra sig näring, samt socialt samspel. Det finns inte mycket forskning kring hur olika protetiska behandlingar i samband med strålbehandling påverkar faktorer som oral hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad. Därför behövs kunskap som kan ge stöd till att utforma behandlingsmetoder, vilka kan öka välbefinnande och oral hälsorelaterad livskvalitet för individer med huvud- halscancer.

Lösning

För att ge en heltäckande bild av hur behandlingar påverkar den valda populationen kommer vi att använda oss utav flera olika studiedesigner i form av fem delstudier. De olika studierna är tänkta att komplettera varandra och tillsammans ge en djupare insikt och förståelse för hur strålbehandling och olika protetiska behandlingar påverkar individen. Inledningsvis kommer en systematisk litteraturstudie att utföras, som behandlar strålbehandlingens påverkan på den orala hälsorelaterade livskvaliteten. Därefter kommer vi använda en metod som kallas triangulering där individens uppmätta orala hälsorelaterade livskvalitet i samband med protetisk behandling studeras och kompletteras med en intervjustudie, samt validering av ett mätinstrument. Slutligen kommer en kostnadseffektiv analys utföras där fast protetik jämförs med avtagbar protetik.

Effekt

Detta projekt kommer ge en fördjupad kunskap om hur strålbehandling och olika protetiska behandlingar påverkar välbefinnande, oral hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad. Vår förhoppning är att återhämtning efter sjukdom kan förbättras av att individen får fast protetik. Kunskap om strålbehandlingens påverkan kan också vara till hjälp när begränsade resurser inom tandvård och sjukvård ska fördelas till de som bäst behöver det.