1973 genomförde Odontologiska Institutionen i Jönköping den första tandhälsoundersökningen på personer i åldrarna tre till åttio år. Sedan dess har studien, som omfattar drygt 1 400 personer, upprepats vart tionde år. Under 2023 genomförs studien för sjätte gången

COO:s roll i projektet

Projektledare

Projektstart

2023

Finansiär

Futurum

FORSS

Projektledare

Ola Norderyd, övertandläkare, avdelningen för parodontologi, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län. Professor, avdelningen för odontologi och oral hälsa, Hälsohögskolan. Adjungerad professor, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Tidigare eller kopplade artiklar/publiceringar

Att bevara munnen frisk är en prioriterad uppgift för individ och samhälle. För att planera resursutbud och utbildning inom tandvårdsområdet är det nödvändigt med god kännedom om tandhälsan och tandvårdsbehovet i befolkningen samt individers kunskaper och attityder till tandhälsa.

Under framför allt 70-talet, var tandhälsoläget mycket bekymmersamt, men genom stora förebyggande insatser har den förbättrats genom åren. Förbättringstakten verkar dock ha avtagit och det är därför angeläget att specifikt studera tandhälsans utveckling under de senaste tio åren.

Unik studie

Jönköpingsstudierna är unika genom sitt urval med åldersbredden, det upprepade tvärsnittsperspektivet, det väldefinierat geografiska området och den standardiserade metodiken. I studien ingår en fullständig klinisk och röntgenologisk undersökning.

De stora tandsjukdomarna kan ha en koppling till allmänhälsan. Livskvalitet, patientupplevelse och tandvårdsrädsla är frågeställningar som behöver besvaras både avseende dagens förhållanden och hur dessa har förändrats över tid.

Underlag för framtidens tandvård

Baserat på det faktiska orala hälsoläget i befolkningen kan beräkningar göras för att stödja framtidens dimensionering av tandvård för en jämlik och hållbar munhälsa i befolkningen.

En av de stora slutsatserna av Jönköpingsstudien har pekat på tonvikten av förebyggande vård, profylax. Något som bedöms ligga bakom mycket av den goda munhälsa som vi faktiskt har i Sverige idag.