Mikael Segolsson

Assistant Professor of Education
Department of Education , School of Education and Communication

Article

Hirsh, Å., Segolsson, M. (2021). "Had there been a Monica in each subject, I would have liked going to school every day": a study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions Education Inquiry, 12(1), 35-53. More information
Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice Educational Management Administration & Leadership, 47(3), 400-420. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å. (2019). How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers’ experiences of successful teaching International Journal of Teaching and Education, VII(2), 35-52. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86. More information
Rapp, S., Segolsson, M., Aktaş, V. (2017). The Director of Education and Research-Based Education: Exploring the Tensions between Policy and What Directors Actually Report , 2(4). More information
Rapp, S., Segolsson, M., Kroksmark, T. (2017). The Education Act: Conditions for a Research-based School A Frame-Factor Theoretical Thinking , 2(2), 1-13. More information
Segolsson, M. (2008). Drömmen om att kontrollera kunskap Grundskoletidningen, 10-16. More information
Segolsson, M., Kroksmark, T. (2007). Varför står förskolan utanför Lärarlyftet? Jönköpings-Posten. More information
Segolsson, M. (2007). Postmoderna tankar om postmodernitet Didaktisk Tidskrift. More information

Book

Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling. Sverige: Books on Demand More information

Doctoral thesis

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping). More information

Book chapter

Segolsson, M. (2021). Datainsamling och analys – verktyg i systematiskt kvalitetsarbete. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 55 -78). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Segolsson, M. (2013). Bildning i en uppkopplad skola. In: Tomas Kroksmark (Ed.), Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund (pp. 179 -196). Lund: Studentlitteratur More information
Segolsson, M. (2010). Information, kunskap och bildning. In: Hugo, Martin & Segolsson, Mikael (Ed.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (pp. 27 -36). Lund: Studentlitteratur More information
Segolsson, M., Kilbrink, N., Bjurulf, V. (2009). Ämnet teknik i grundskolan. In: Schüllerqvist, Ullström & Ullström (Ed.), Ämnesdidaktiska brobyggen: Didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Karlsatad: Karlstad University Studies More information

Conference paper

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Segolsson, M. (2007). The Gadamerian notion of ”Bildung” for the Postmodern Era a Theoretical Discussion on the Need to Redefine the Bildung-process. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Segolsson, M. (2005). Pupils' Learning and Experiences of Programming LEGO Robotics. NFPF/NERA Oslo. More information
Segolsson, M. (2005). Pupils Experience of Programming Computers: An Example of Learning with Computers from Swdish Compulsory School. ECER Dublin University. More information
Segolsson, M. (2004). Hur uppfattar elever att de lär sig programmera?. NFPF/NERA Reykjavik. More information

Report

Segolsson, M., Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad undervisning i skolår 6 och 7. More information
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information
Segolsson, M., Lindh, J., Kilbrink, N., Carlsson, S. (2003). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen: Slutrapport. Jönköping More information
Mikael, S., Lindh, J., Kilbrink, N., Carlsson, S. (2002). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen: Delrapport. Jönköping More information

Collections

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur More information
(2009). Forskande lärare i praktiken Volym 6. Jönköping: Jönköping University Press More information
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 5. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 4. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
(2007). Forskande lärare i praktiken: Vol. 1. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation More information
(2007). Forskande lärare i praktiken: Vol. 2. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation More information

Licentiate thesis

Segolsson, M. (2006). Programmeringen intentionala objekt: Nio elevers uppfattningar av programmering (Licentiate thesis, Karlstad: Karlstad University Studies). More information