Mikael Segolsson

Universitetslektor pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Doktor, Ph.D.


Forskning

Mikael Segolsson är lektor i pedagogik med huvudsaklig forskningsinriktning inom skolutveckling och undervisningsfrågor i forskningsmiljön Praktiknära UtbildningsForskning (PUF). Mikael disputerade 2011 med avhandlingen Lärandets hermeneutik — Tolkningen och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Avhandling är teoretisk och behandlar lärande och bildning med utgångspunkt i hermeneutisk filosofi. 2006 avlade han även en licentiatavhandling i pedagogiskt arbete med Programmeringens intentionala objekt — nio elevers uppfattningar av programmering. Vidare har olika forskningsprojekt som rör undervisningspraktiker kopplat till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utgjort en forskningsinriktning.

Nyligen avslutade och pågående projekt

2013-2015 arbetade Mikael i VR finansierade projektet En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – med forskande lärare. Projektet studerade vad som händer i läraryrket och i skolan som organisation när vetenskap och forskning integreras i verksamheten. 2014-2016 var Mikael projektledare för The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School. Studien genomfördes i samarbete med Värnamo kommun. Förnärvarande arbetar Mikael med forskningsprojektet Kollaborativ Formativ Undervisningsanalys – professionsdriven skolutveckling som involverar hela lärarkollegiet (startade 2016). Ett särskilt fokus i projektet riktas mot förstelärares roll som mellanledare i skolutvecklande processer. Studien genomförs i samarbete med Jönköpings kommun. Parallellt är Mikael projektansvarig för forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen. Projektet är ett samarbete med FoUrum Utbildning Region Jönköping och avslutas 2019.

Biografi

Mikael har arbetat på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping sedan 2006, tidigare har han varit anställd vid Karlstads universitet i sju år. Han är en flitigt använd föreläsare kring frågor som bland annat rör skolutveckling, praktiknära forskning, teorier kring lärande och undervisning, och hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan konkretiseras i den lokala skolan. På högskolan undervisar Mikael i kurser på såväl grund- som avancerad nivå inom ramen för lärarprogrammet, i uppdragsverksamheten och i fristående kurser för yrkesverksamma inom skolan.

Antologibidrag

Segolsson, M. (2013). Bildning i en uppkopplad skola. Lund: Studentlitteratur More information
Segolsson, M. (2010). Information, kunskap och bildning. Lund: Studentlitteratur More information
Segolsson, M. Kilbrink, N. Bjurulf, V. (2009). Ämnet teknik i grundskolan. Karlsatad: Karlstad University Studies More information

Artikel

Segolsson, M. Hirsh, Å. Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden. : International Institute for Science, Technology & Education More information
Rapp, S. Segolsson, M. Kroksmark, T. (2017). The Education Act. : Association for the Promotion of Research and Education (APRE) More information
Hirsh, Å. Segolsson, M. (2017). Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning. : Sage Publications More information
Segolsson, M. (2008). Drömmen om att kontrollera kunskap. More information
Segolsson, M. Kroksmark, T. (2007). Varför står förskolan utanför Lärarlyftet?. More information
Segolsson, M. (2007). Postmoderna tankar om postmodernitet. More information

Avhandling

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik. Dissertation. School of Education and Communication. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping More information

Konferensbidrag

Segolsson, M. (2007). The Gadamerian notion of ”Bildung” for the Postmodern Era a Theoretical Discussion on the Need to Redefine the Bildung-process. More information
Segolsson, M. (2005). Pupils' Learning and Experiences of Programming LEGO Robotics. More information
Segolsson, M. (2005). Pupils Experience of Programming Computers. More information
Segolsson, M. (2004). Hur uppfattar elever att de lär sig programmera?. More information

Licentiatavhandling

Segolsson, M. (2006). Programmeringen intentionala objekt. Karlstad University Studies. Karlstad: Karlstad University Studies More information

Rapport

Segolsson, M. Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen. More information
Segolsson, M. Florin Sädbom, R. Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information
Segolsson, M. Lindh, J. Kilbrink, N. Carlsson, S. (2003). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen. Jönköping: More information
Mikael, S. Lindh, J. Kilbrink, N. Carlsson, S. (2002). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen. Jönköping: More information

Samlingsverk

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur More information
(2009). Forskande lärare i praktiken Volym 6. Jönköping: Jönköping University Press More information
(2008). Forskande lärare i praktiken. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
(2008). Forskande lärare i praktiken. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
(2007). Forskande lärare i praktiken. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation More information
(2007). Forskande lärare i praktiken. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information