Mikael Segolsson

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor, Ph.D.

Forskning

Mikael Segolsson är lektor i pedagogik med huvudsaklig forskningsinriktning inom skolutveckling och undervisningsfrågor i forskningsmiljön Praktiknära UtbildningsForskning (PUF). Mikael disputerade 2011 med avhandlingen Lärandets hermeneutik — Tolkningen och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Avhandling är teoretisk och behandlar lärande och bildning med utgångspunkt i hermeneutisk filosofi. 2006 avlade han även en licentiatavhandling i pedagogiskt arbete med Programmeringens intentionala objekt — nio elevers uppfattningar av programmering. Vidare har olika forskningsprojekt som rör undervisningspraktiker kopplat till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utgjort en forskningsinriktning.

Nyligen avslutade och pågående projekt

2013-2015 arbetade Mikael i VR finansierade projektet En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – med forskande lärare. Projektet studerade vad som händer i läraryrket och i skolan som organisation när vetenskap och forskning integreras i verksamheten. 2014-2016 var Mikael projektledare för The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School. Studien genomfördes i samarbete med Värnamo kommun. Förnärvarande arbetar Mikael med forskningsprojektet Kollaborativ Formativ Undervisningsanalys – professionsdriven skolutveckling som involverar hela lärarkollegiet (startade 2016). Ett särskilt fokus i projektet riktas mot förstelärares roll som mellanledare i skolutvecklande processer. Studien genomförs i samarbete med Jönköpings kommun. Parallellt är Mikael projektansvarig för forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen. Projektet är ett samarbete med FoUrum Utbildning Region Jönköping och avslutas 2019.

Biografi

Mikael har arbetat på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping sedan 2006, tidigare har han varit anställd vid Karlstads universitet i sju år. Han är en flitigt använd föreläsare kring frågor som bland annat rör skolutveckling, praktiknära forskning, teorier kring lärande och undervisning, och hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan konkretiseras i den lokala skolan. På högskolan undervisar Mikael i kurser på såväl grund- som avancerad nivå inom ramen för lärarprogrammet, i uppdragsverksamheten och i fristående kurser för yrkesverksamma inom skolan.

Antologibidrag

Segolsson, M. (2020). Datainsamling och analys – verktyg i systematiskt kvalitetsarbete. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 55 -78). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Segolsson, M. (2013). Bildning i en uppkopplad skola. In: Tomas Kroksmark (Ed.), Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund (pp. 179 -196). Lund: Studentlitteratur
Segolsson, M. (2010). Information, kunskap och bildning. In: Hugo, Martin & Segolsson, Mikael (Ed.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (pp. 27 -36). Lund: Studentlitteratur
Segolsson, M., Kilbrink, N., Bjurulf, V. (2009). Ämnet teknik i grundskolan. In: Schüllerqvist, Ullström & Ullström (Ed.), Ämnesdidaktiska brobyggen: Didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Karlsatad: Karlstad University Studies

Artikel

Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice Educational Management Administration & Leadership, 47(3), 400-420.
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86.
Rapp, S., Segolsson, M., Kroksmark, T. (2017). The Education Act: Conditions for a Research-based School A Frame-Factor Theoretical Thinking , 2(2), 1-13.
Segolsson, M. (2008). Drömmen om att kontrollera kunskap Grundskoletidningen, 10-16.
Segolsson, M., Kroksmark, T. (2007). Varför står förskolan utanför Lärarlyftet? Jönköpings-Posten.
Segolsson, M. (2007). Postmoderna tankar om postmodernitet Didaktisk Tidskrift.

Bok

Doktorsavhandling

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping).

Konferensbidrag

Segolsson, M. (2004). Hur uppfattar elever att de lär sig programmera?. NFPF/NERA Reykjavik.

Licentiatavhandling

Segolsson, M. (2006). Programmeringen intentionala objekt: Nio elevers uppfattningar av programmering (Licentiate thesis, Karlstad: Karlstad University Studies).

Rapport

Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län.
Segolsson, M., Lindh, J., Kilbrink, N., Carlsson, S. (2003). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen: Slutrapport. Jönköping
Mikael, S., Lindh, J., Kilbrink, N., Carlsson, S. (2002). Programmerbart konstruktionsmaterial i undervisningen: Delrapport. Jönköping

Samlingsverk

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur
(2009). Forskande lärare i praktiken Volym 6. Jönköping: Jönköping University Press
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 5. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 4. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation
(2007). Forskande lärare i praktiken: Vol. 1. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation
(2007). Forskande lärare i praktiken: Vol. 2. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation