Mikael Segolsson

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor, Ph.D.

Kontakt

Rum
Hd304
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Mikael Segolsson är lektor i pedagogik med huvudsaklig forskningsinriktning inom skolutveckling och undervisningsfrågor i forskningsmiljön Praktiknära UtbildningsForskning (PUF). Mikael disputerade 2011 med avhandlingen Lärandets hermeneutik — Tolkningen och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Avhandling är teoretisk och behandlar lärande och bildning med utgångspunkt i hermeneutisk filosofi. 2006 avlade han även en licentiatavhandling i pedagogiskt arbete med Programmeringens intentionala objekt — nio elevers uppfattningar av programmering. Vidare har olika forskningsprojekt som rör undervisningspraktiker kopplat till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utgjort en forskningsinriktning.

Nyligen avslutade och pågående projekt

2013-2015 arbetade Mikael i VR finansierade projektet En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – med forskande lärare. Projektet studerade vad som händer i läraryrket och i skolan som organisation när vetenskap och forskning integreras i verksamheten. 2014-2016 var Mikael projektledare för The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School. Studien genomfördes i samarbete med Värnamo kommun. Förnärvarande arbetar Mikael med forskningsprojektet Kollaborativ Formativ Undervisningsanalys – professionsdriven skolutveckling som involverar hela lärarkollegiet (startade 2016). Ett särskilt fokus i projektet riktas mot förstelärares roll som mellanledare i skolutvecklande processer. Studien genomförs i samarbete med Jönköpings kommun. Parallellt är Mikael projektansvarig för forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen. Projektet är ett samarbete med FoUrum Utbildning Region Jönköping och avslutas 2019.

Biografi

Mikael har arbetat på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping sedan 2006, tidigare har han varit anställd vid Karlstads universitet i sju år. Han är en flitigt använd föreläsare kring frågor som bland annat rör skolutveckling, praktiknära forskning, teorier kring lärande och undervisning, och hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan konkretiseras i den lokala skolan. På högskolan undervisar Mikael i kurser på såväl grund- som avancerad nivå inom ramen för lärarprogrammet, i uppdragsverksamheten och i fristående kurser för yrkesverksamma inom skolan.