Rebecka Florin Sädbom

Assistant Professor of Didactics
Department of Natural and Social Sciences , School of Education and Communication
Head of Subject Social Studies including Geography

Assistant Professor in didactics

Department of Subject Didactics and Global Studies, School of Education and Communication 

Ph.D.

Rebecka Florin Sädbom, Ph.D., Assistant professor in didactics with a focus on social studies.

RESEARCH

Rebecka Florin Sädbom earned her Ph.D. in 2015. Her dissertation is titled In an Era of Restructuring of the Educational System in Sweden, Didactic Tension Between Managing by Objectives and Student Learning: A Study of Teachers’ Talk About and Staging of Curricular Objectives in the Goal- and Results-Oriented School. Her dissertation research relates both to curriculum theory and lifeworld hermeneutics. The results of this research provide insights into what is required of teachers when they collectively examine and rethink their teaching practices so that students are given the opportunity to master the skills outlined in elementary school curricula.

Other research interests are social science didactics, university education and teacher education. Florin Sädbom is currently part of a research team in collaboration with Luleå University of Technology (LTU) that is studying the training school project initiated by the Swedish government in 2014 and continuing until 2019.

The purpose of the training school project is increasing the focus on and improving the quality of the practice-based component of teacher training. The research concerns, among other things, how scoring rubrics are used and understood by practicum supervisors and students. Florin Sädbom is also a member of the evaluation group tasked with evaluating the training school activities at Jönköping University until 2019.

BIOGRAPHY

Rebecka Florin Sädbom has a bachelor's degree in religious studies and master's degrees in teaching and social studies. A trained and certified secondary school teacher in social science and religion, she has been a professional secondary school teacher.

Florin Sädbom has established and been a member of a network for lead teachers in Jönköping County. She has designed targeted skills development courses for lead teachers and is currently conducting research circles for teachers through action research by commission of Halmstad University.

Florin Sädbom has been employed at the School of Education and Communication since 2008 and is engaged in research and teaching in the field of teacher education.

 

Article

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Manderstedt, L., Anderström, H. (2024). We are mentoring more often: experiences of being a mentor in a training school project Education Inquiry, 15(2), 203-226. More information
Florin Sädbom, R. (2022). Det är inte enbart att gå in i ett klassrum och lära ut något! Ämneslärarstudenters beskrivningar om utvecklandet av samhällskunskapsdidaktiskt kunnande på variationsteoretisk grund (One can’t just enter the classroom and begin to teach! Pre-service teachers’ descriptions on the development of didactic knowledge in social studies by variation theory as guiding principle) Högre Utbildning, 12(2), 15-29. More information
Manderstedt, L., Anderström, H., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2022). Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 116. More information
Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal Högre Utbildning, 9(1), 48-60. More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2018). Mentorship programs in the manufacturing industry. More information
Florin Sädbom, R. (2008). Etik och intuition i vardagen Grundskoletidningen, 18(1), 56-62. More information
Sädbom, R. (2007). I en del av lärares vardag - det etiska handlandet och dess relation till intuition-i-aktion som existerande yrkesskicklighet Didaktisk Tidskrift, 17(3), 165-183 Jönköping: Jönköping University Press . More information

Doctoral thesis

Florin Sädbom, R. (2015). I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande: En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University). More information

Book chapter

Florin Sädbom, R. (2020). Demokratiträning i skolan och inom lärarutbildning. In: Maria Jarl & Hans Albin Larsson (Ed.), Utbildningens organisation och villkor: Demokratins grunder (pp. 146 -164). Stockholm: Natur och kultur More information
Florin Sädbom, R. (2017). Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 17 -33). Jönköping: Jönköping University More information
Nersäter, Å., Florin Sädbom, R. (2017). Förstelärarens roll för skolutveckling: ett forsknings- och förstelärarperspektiv. In: Rebecka Florin sädbom, Mikael Gustavsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 129 -146). Jönköping: Jönköping University More information

Conference paper

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2022). Vi handleder mer!: Erfarenheter av att vara handledare i en övningsskola. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Florin Sädbom, R. (2021). Det är inte bara att gå in i ett klassrum och lära ut något! En studie om hur ämneslärarstudenter utvecklar ämnesdidaktiskt kunnande. Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. More information
Florin Sädbom, R., Åman, P. (2018). Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling. Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet. More information
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet. More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace. 7th Nordic Conference of Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Florin Sädbom, R., Nersäter, Å. (2017). Förstelärarens roll förskolutveckling - ett  forsknings- och förstelärarperspektiv. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan,21 nov, 2017. More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs for workplace inclusion and learning. The SCUTREA Conference 2017: Adult Education for Inclusion and Diversity, Edinburgh, 4-6 July 2017.. More information
Florin Sädbom, R., Lindström, C., Assarsson, P., Nersäter, A. (2017). Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip. Forskningsbaserad undervisning, 21 nov, 2017 HLK. More information
Florin Sädbom, R. (2016). Förstelärares lärande och utveckling inom ramen för en aktionsforskningsinspirerad kurs.: Hur och varför?. Nordisk konferens i aktionsforskning (NORALF), 6-7 oktober, 2016, Göteborgs Universitet. More information
Florin Sädbom, R. (2015). In an era of restructuring of the educational system in Sweden: In a field of tension, teachers in between fixed objectives in curriculum and student learning. NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015. More information
Florin Sädbom, R. (2013). From objectives to the object of learning.: Teachers designing for learning by using learning study as a way to inquire teachers planning in social studies in the 8th grade classroom.. The world association of lesson studies, International Conference 2013 (WALS). More information
Florin Sädbom, R. (2013). Doktorsutbildning i didaktik med inriktning mot samhällskunskap - ett exempel.. Lärarutbildning och nya paradigm i pedagogisk forskning. (Esbo Finland). More information
Florin Sädbom, R. (2011). Att leda lärande och bygga kunskap om den egna undervisningspraktiken i samhällskunskap på grundskolan.. Nationell nätverksträff för pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning inom fenomenografi och variationsteori. More information
Florin Sädbom, R. (2010). The goal-oriented teacher, a leader in disguise?. Nordic Educational Research Association (NERA). More information

Report

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Strategiskt mentorskap: Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande. Visby: Nomen förlag More information
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information

Collections

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University More information