Rebecka Florin Sädbom

Universitetslektor Didaktik
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor, Ph.D.

Rebecka Florin Sädbom, fil. dr. är universitetslektor i didaktik med inriktning mot samhällskunskap.

FORSKNING

Rebecka Florin Sädbom disputerade 2015 med en avhandling som heter, I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola. Forskningen tangerar både läroplansteori och livsvärldshermeneutik och resultatet visar vad som krävs av lärare när de tillsammans undersöker och omprövar sin undervisningspraktik så att eleverna ges möjlighet att erövra de kunnanden som finns framskrivna i grundskolans läroplan. Övriga forskningsintressen rör samhällskunskapsdidaktik, högskolepedagogik, och lärarutbildning. Florin Sädbom ingår just nu i en forskargrupp i samarbete med LTU (Luleå tekniska universitet) för att beforska det övningsskoleprojekt som regeringen initierade år 2014 och som pågår fram till 2019. Syftet med övningsskoleprojektet är ett ökat fokus mot den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och att öka kvaliteten på denna. Forskningen berör bland annat hur bedömningsmatriser används och förstås av VFU-handledare och studenter. Samtidigt ingår hon också i den utvärderingsgrupp som har i uppdrag att utvärdera övningsskoleverksamheten vid Jönköping University fram till år 2019.

BIOGRAFI

Rebecka Florin Sädbom har förutom en magisterexamen i samhällskunskap, en kandidatexamen i religionsvetenskap samt en specialisering i lärande på D-nivå (91-120 hp). Hon är utbildad och legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap och har varit yrkesverksam gymnasielärare. Hon har bland annat varit med och initierat ett nätverk för förstelärare i Jönköpings län, hon har konstruerat riktade kompetensutvecklingskurser för förstelärare och bedriver just nu forskningscirklar för lärare genom aktionsforskning via uppdrag från Högskolan i Halmstad.

Rebecka Florin Sädbom har varit anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan 2008 och bedriver forskning och undervisning inom ramen för lärarutbildningen.

 

 

Antologibidrag

Florin Sädbom, R. (2020). Demokratiträning i skolan och inom lärarutbildning. In: Maria Jarl & Hans Albin Larsson (Ed.), Utbildningens organisation och villkor: Demokratins grunder (pp. 146 -164). Stockholm: Natur och kultur
Florin Sädbom, R. (2017). Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 17 -33). Jönköping: Jönköping University
Nersäter, Å., Florin Sädbom, R. (2017). Förstelärarens roll för skolutveckling: ett forsknings- och förstelärarperspektiv. In: Rebecka Florin sädbom, Mikael Gustavsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 129 -146). Jönköping: Jönköping University

Artikel

Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64.
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal Högre Utbildning, 9(1), 48-60.
Florin Sädbom, R. (2008). Etik och intuition i vardagen Grundskoletidningen, 18(1), 56-62.
Sädbom, R. (2007). I en del av lärares vardag - det etiska handlandet och dess relation till intuition-i-aktion som existerande yrkesskicklighet Didaktisk Tidskrift, 17(3), 165-183 Jönköping: Jönköping University Press .

Artikel, forskningsöversikt

Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2018). Mentorship programs in the manufacturing industry.

Doktorsavhandling

Florin Sädbom, R. (2015). I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande: En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University).

Konferensbidrag

Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.
Florin Sädbom, R., Åman, P. (2018). Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling. Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan.
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet.
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet.
Florin Sädbom, R., Lindström, C., Assarsson, P., Nersäter, A. (2017). Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip. Forskningsbaserad undervisning, 21 nov, 2017 HLK.
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace. 7th Nordic Conference of Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Florin Sädbom, R., Nersäter, Å. (2017). Förstelärarens roll förskolutveckling - ett  forsknings- och förstelärarperspektiv. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan,21 nov, 2017.
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs for workplace inclusion and learning. The SCUTREA Conference 2017: Adult Education for Inclusion and Diversity, Edinburgh, 4-6 July 2017..
Florin Sädbom, R. (2016). Förstelärares lärande och utveckling inom ramen för en aktionsforskningsinspirerad kurs.: Hur och varför?. Nordisk konferens i aktionsforskning (NORALF), 6-7 oktober, 2016, Göteborgs Universitet.
Florin Sädbom, R. (2015). In an era of restructuring of the educational system in Sweden: In a field of tension, teachers in between fixed objectives in curriculum and student learning. NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015.
Florin Sädbom, R. (2013). Doktorsutbildning i didaktik med inriktning mot samhällskunskap - ett exempel.. Lärarutbildning och nya paradigm i pedagogisk forskning. (Esbo Finland).
Florin Sädbom, R. (2011). Att leda lärande och bygga kunskap om den egna undervisningspraktiken i samhällskunskap på grundskolan.. Nationell nätverksträff för pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning inom fenomenografi och variationsteori.
Florin Sädbom, R. (2010). The goal-oriented teacher, a leader in disguise?. Nordic Educational Research Association (NERA).

Rapport

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Strategiskt mentorskap: Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande. Visby: Nomen förlag
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län.

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University