Search toggle

Citeringsdata i Google Scholar

Nu finns även citeringsdata från Web of Science i Google Scholar.

Länken finns i sista raden för varje artikel i träfflistan. Texten Citerat av leder, som tidigare, till en citeringssida i Google Scholar. Texten Web of Science leder till en citeringssida i Web of Science.

Citeringsdata från Web of Science visas bara för de användare som känns igen på IP-nummer eller som loggat in via proxy. Använd därför alltid bibliotekets databaslista för att ta dig till Google Scholar.

2014-05-09