Författare: Sara Berggren och Maria Stenered

Handledare: Sabina Kapeanovic

Abstrakt

Tidigare forskning visar att det finns skevheter i ungdomars kroppsuppfattning i förhållande till BMI. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka hur faktorer som kön, psykisk ohälsa samt relationer till föräldrar och vänner samspelar med kroppsuppfattningen. Följande frågeställningar formulerades: (a) Vilka är vanliga ungdomsgrupper som baseras på ungdomars BMI och kroppsuppfattning?; (b) Finns det könsskillnader bland ungdomsgrupperna?; (c) Hur samspelar dessa ungdomsgrupper med psykisk ohälsa samt relationer till föräldrar och vänner? Aktuell studie har fått sitt material från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA).
Det kvantitativa datamaterialet har samlats in från 1324 skolungdomar som går i årskurs 8 och 9. För att undersöka hur ungdomars kroppsuppfattning samspelar med ovanstående faktorer analyserades datamaterialet med klusteranalys, envägs ANOVA-test, Chi2 -test, Bonferronis post-hoc-test och medelvärdesdiagram. Resultaten visade att det föreligger skevheter i ungdomars kroppsuppfattning. Det fanns även könsskillnader mellan de olika ungdomsgrupperna. Vidare framkom att den psykiska ohälsan samt relation till föräldrar och vänner varierade mellan ungdomsgrupperna..

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas, Futurum Region Jönköpings län.

Ladda ner PDF Pdf, 551 kB, öppnas i nytt fönster.