Författare: Samuel Johansson, Lennart Lilja

Handledare: Olov Aronson

Abstrakt

Tidigare forskning har visat att barn till föräldrar med substansproblematik har en ökad sårbarhet för att själva utveckla substansrelaterade problem. Den här uppsatsen undersöker ifall fenomenet kan förstås utifrån barnens individuella personlighetsegenskaper. Uppsatsen undersöker även ifall det finns personlighetsegenskaper som korrelerar med en tidig alkoholdebut. Följande frågeställningar formulerades: (a) Är skillnader i personlighetsegenskaper relaterade till tidig alkoholdebut? (b) Finns det skillnader i personlighetsegenskaper mellan barn som växer upp med föräldrar med substansproblematik och barn som växer upp med föräldrar utan substansproblematik? Uppsatsen använder material från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescen (LoRDIA). Forskningen från LoRDIA har finansierats av FORTE, FORMAS, VINNOVA, Vetenskapsrådet, .


Uppsatsens population (N) består av 1886 skolungdomar. Åldern på respondenterna har ett medelvärde (M) på 13,35 år. I syfte att undersöka ungdomarnas personlighetsegenskaper användes det personlighetstest som utförts inom ramen för LoRDIA-studien, Junior Temperament and Character Inventory (J-TCI). Samband mellan personlighetsegenskaper och tidig alkoholdebut undersöktes med en logistisk regressionsanalys. Resultatet visar att det förekommer ett samband mellan en tidig alkoholdebut och hög självskattning på personlighetsegenskaperna Novelty Seeking och Self-Transcendence samt en låg skattning på Self-Directedness. För att undersöka eventuella skillnader mellan grupperna barn till förälder med substansproblematik och barn till förälder utan substansproblematik utfördes ett Welch´s T-test. Resultatet visar att barn till förälder med substansproblematik skattar sig själva lägre på personlighetsegenskapen Self-Directedness än barn till förälder utan substansproblematik..

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Ladda ner PDF Pdf, 489.1 kB, öppnas i nytt fönster.