Författare: Maria Löfgren

Handledare: Kristina Berglund & Karin Boson

Abstract

Syftet med uppsatsen var att undersöka förekomsten av fysiskt våld hos ungdomar och hur det är relaterat till riskbeteenden (alkohol- och drogkonsumtion) och psykisk hälsa. Data är hämtat ifrån LoRDIA som är en longitudinell totalundersökning där ungdomars psykosociala utveckling till vuxna studeras. Informanterna var 14-15 åriga pojkar och flickor (n=1310). Jämförelser har gjorts mellan ungdomar som använde fysiskt våld och inte. Resultatet visade att få ungdomar prövat droger men skillnader fanns i alkoholkonsumtion och psykisk hälsa mellan pojkar och flickor som använde våld och inte använde våld. Flickor och pojkar som använde våld hade en högre alkoholkonsumtion. Ungdomar som använde våld mådde sämre psykiskt än ungdomar som inte använde våld och flickor mådde sämre psykiskt än pojkar.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.