Författare: Diana Kajic

Handledare: Torbjörn Kalin

Abstrakt

Under de senaste decennierna har ett betygsgap växt fram i den svenska skolan. Pojkar i allmänhet och pojkar med immigrantbakgrund i synnerhet klarar sig sämre än flickor med avseende på både grundskolebetyg och behörighet till gymnasiet.

Skolmisslyckanden ökar risken för socialt utanförskap och sociala problem bland annat genom svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Pojkar drabbas oftare än flickor. Denna studie undersöker de relationella komponenternas betydelse för skolframgångar genom att undersöka sambandet mellan elevers relation till skolan utifrån Travis Hirschis teori om Sociala band och skolresultat för olika elevgrupper. Studien baseras på longitudinella elevskattningsdata och betygsregisterdata från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development In Adolescence, LoRDIA. Totalt ingår 1627 individer i studien, 801 flickor och 826 pojkar varav totalt 252 med immigrantbakgrund.

Analyser har genomförts genom univariata, bivariata och multivarata ansatser. Effektundersökningar har genomförts med hjälp av stiganaalys. Studiens huvudsakliga fynd var att det fanns ett positivt samband mellan sociala band till skolan och skolresultat. Majoriteten av deltagarna i studien hade positiva sociala band till skolan i årkurs 7. Dessa förändrades under studiens gång, i positiv riktning för pojkar och i negativ riktning för flickor. Trots att pojkar hade starkare band till skolan presterade de sämre än flickor. Elever som inte uppnådde lägsta behörighet hade påtagligt svagare sociala band till skolan än behöriga elever. Studien fann inga signifikanta skillnader mellan elever med och utan immigrantbakgrund.

Implikationer för fältet och behov av vidare forskning diskuterades.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Ladda ner PDF Pdf, 543.5 kB, öppnas i nytt fönster.