Författare: Torbjörn Kalin

Handledare och examinator: Thorbjörn Ahlgren och Klas Borell

Abstrakt

Strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter, SLF, har ett starkt samband med positiva utfall i ett livslopp. Samtidigt är ostrukturerade fritidsaktiviteter starkt relaterade till negativa utfall i ett livslopp. Den här studien undersöker relationen mellan deltagande i olika fritidsaktiviteter och övergrepp och försummelse av barn från föräldrarna, barns beteendeproblem och externaliserande beteende. Data från 1305 barn, 676 flickor och 629 pojkar, medelålder 14,88 år, användes från forskningsprogrammet Longitiduinal Research on Development In Adolescence, LoRDIA. Data samlades in via självskattningsformulär i klassrumsmiljö. Data analyserades genom Chi-2-test, Pearsons R och logistisk regression. Relativ risk, RR, beräknades. De huvudsakliga slutsatserna visar att alla fem typer av övergrepp och försummelse, beteendeproblem och externaliserande beteende, samt övergrepp och/eller försummelse i kombination med externaliserande beteende har ett signifikant samband med lågt deltagande i SLF och ett högt deltagande i ostrukturerade fritidsaktiviteter. Beteendeproblem har en predicerande påverkan på lågt deltagande i SLF, medan en pappa i arbete eller studier har en predicerande påverka på högt deltagande i SLF. Sexuella övergrepp, externaliserande beteende och beteendeproblem har den högsta RR för högt deltagande i ostrukturerade fritidsaktiviteter, medan beteendeproblem, känslomässig försummelse och sexuella övergrepp har den högsta RR för lågt deltagande i SLF. Implikationer för forskningen och praktiken diskuteras.

Forskningsfinansiärer för forskningsprojektet LoRDIA :

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Ladda ner PDF Pdf, 306.2 kB, öppnas i nytt fönster.