Åsa Hansen

Efter flera års lärarstudier i biologi och kemi började jag min karriär som lärare 2008. Under ett par år arbetade jag som lärare i grundskola och gymnasium innan jag började min nuvarande tjänst på Jönköping University. Jag anser att mina erfarenheter som lärare på gymnasiet är ovärderliga i min nuvarande roll som lärare på JTH, eftersom det ökar förståelsen för elevernas bakgrund.

Jag arbetar främst som kemilärare på det tekniska förberedelseprogrammet på JTH där jag varvar undervisning med laborationer. Förutom undervisningen har jag ansvar för kemikalier och arbetar bland annat med riskbedömningar. Jag är även medlem i miljörådet då jag anser att miljöfrågor är oerhört viktiga och jag försöker integrera miljöaspekter i min undervisning så långt det är möjligt.

Jag anser att lärarrollen har förändrats i grunden under de senaste åren och jag tror att undervisningsmetoderna kommer att fortsätta att förändras under de kommande åren. Det ska bli spännande att se vart denna utveckling leder. De lärdomar som alla lärare fick i samband med övergången till distansundervisning under pandemin och den snabba utvecklingen av ny teknik tror jag har öppnat dörrarna för många nya spännande pedagogiska idéer.

Nu är det dags att dra nytta av de lärdomar som dragits och utveckla nya pedagogiska metoder som gynnar många olika grupper av elever.

After several years of teacher studies in biology and chemistry, I began my career as a teacher in 2008. For a couple of years, I worked as a teacher in primary and secondary school before I started my current position at Jönköping University. I consider my experiences as a teacher in secondary school to be invaluable in my current role as a teacher at JTH, as it increases the understanding of the students' background.

I mainly work as a chemistry teacher in the Technical Preparatory program at JTH where I alternate teaching with laboratory work. In addition to teaching, I am responsible for chemicals and work with risk assessments, among other things. I am also a member of the Environmental Council as I consider environmental issues to be extremely important and I try to integrate environmental aspects into my teaching as far as possible.

I believe that the teacher's role has changed fundamentally in recent years, and I believe that the teaching methods will continue to change in the coming years. It will be exciting to see where this development leads. The lessons all teachers learnt during the transition to distance education during the pandemic and the rapid development of new technology, I believe have opened the doors to many new exciting pedagogical ideas.

Now it's time to take advantage of the lessons learnt and develop new pedagogical methods that benefit many different groups of students.

  • Lecturer Chemistry
  • School of Engineering