Darko Pantelic

Det är en ganska lång historia. Jag hörde talas om marknadsföring för första gången 1989 och bestämde mig för att detta skulle bli min grej ... och sedan jag träffade min fru 1991 - hon har en universitetsexamen i pedagogik, och vår långa resa tillsammans fick mig att lära mig, vid hennes sida, om andra perspektiv än affärsutbildning. Så jag är en marknadsförare med en stark benägenhet för pedagogik.

Första gången jag stod framför studenterna var 1996 - som lärarassistent. Jag tog en magisterexamen i marknadsföring, senare en doktorsexamen och någonstans däremellan en specialistexamen i företagspsykologi. Fram till 2015 låg mitt arbete och liv i centrum kring universitetet i Novi Sad i Serbien, men jag fick värdefulla erfarenheter av att undervisa för Portland State University i Oregon och University of Applied Sciences Upper Austria, Campus Steyr.

Dessa internationella erfarenheter och både utmaningar och fördelar med att arbeta i levande mångkulturella miljöer - fick mig att söka en möjlighet att förändra den plats där vi bodde - vilket hösten 2015 förde mig till den mest internationella handelshögskolan i Sverige - Jönköpings internationella handelshögskola.

För närvarande undervisar jag i två stora kurser, Applied International Marketing och Global Marketing Management. Båda kurserna är på masternivå, har en ganska varierad studentpopulation (i genomsnitt 75 % utländska studenter), och båda kurserna är uppbyggda kring kundbaserade projekt, erfarenhetsbaserat och kollegialt lärande där studenterna, i mångkulturella team, får arbeta med små och medelstora svenska företag.

Jag arbetar för JIBS i rollen som pedagogisk mästare - med det primära uppdraget att arbeta med att förbättra lärandemiljön och undervisningsmiljön och metoderna. Jag är också en del av Educate.

Min forskning är för närvarande koncentrerad kring interkulturell kompetens inom högre utbildning.

Trots alla kontroverser kring marknadsföring, som vetenskap och som praktik - tror jag fortfarande på marknadsföring. Jag är absolut tacksam och tror på utbildning - eftersom det är utbildningen som har öppnat världen för mig. De roller som ligger mig närmast hjärtat är rollen som far, make, son och lärare.

Lärare... det är en viktig roll i mitt liv och jag tar den rollen med stolthet och ödmjukhet. Stolthet eftersom man som lärare har möjlighet att påverka och förändra någons liv, ödmjukhet eftersom rollen kräver tid och energi och att man mer än ofta måste erkänna för sig själv och för världen att man inte har alla svaren. Framgångar och misslyckanden är erfarenheter som vi lär oss av, så vi bör inte bli överrumplade av den ena eller andra, utan vi måste fortsätta att försöka. Som Emanuel Fangio, argentinsk racerförare, sa för länge sedan: "Du måste alltid sträva efter att vara bäst, men du får aldrig tro att du är det".

Jag drömmer om att bli fyrvaktare.

It’s kind of a long story. I heard about marketing for the first time in 1989 and I decided that this will be my thing. …and I met my wife in 1991 – she has a university degree in pedagogy, and our long journey together made me learn, by her side, about other perspectives besides business education. So, I am a marketer with a strong inclination towards pedagogy.

The very first time I stood in front of the students was in 1996 – as a teaching assistant. I gained my master degree in marketing, later a PhD, and somewhere in between, a specialist degree in business psychology. While until 2015 the centre of my work and life was around University of Novi Sad in Serbia, I gained valuable experiences teaching for Portland State University, Oregon, and University of Applied Sciences Upper Austria, Campus Steyr.

These international experiences and, both challenges and rewards of working in vibrant multicultural environments – made me seek an opportunity for changing the place where we lived – which in autumn 2015 brought me to the most international business school in Sweden – Jönköping international business school.

Currently I teach two great courses, Applied International Marketing and Global Marketing Management. Both of the courses are at master level, have quite diverse student population (on average 75% foreign students), and both of the courses are built around client-based-projects, experiential and peer learning where the students, in multicultural teams, are assigned to work with small-and-medium size Swedish companies.

I serve JIBS in the role of Pedagogical champion – with primary assignment to work on improving learning and teaching environment and practices. I am also a part of Educate.

My research is currently concentrated around intercultural competence in higher education.

Despite all the controversy around marketing, as a science and as a practice – I still believe in marketing. I have absolute gratitude and faith in education – since the education is what open the world for me. The roles closest to my heart – are the roles of father, husband, son and teacher.

A teacher... this is an important role in my life, and I take this role with pride and humbleness. Pride because being a teacher gives you an opportunity to impact, to change someone's life, humbleness since the role requires time and energy, and to admit to yourself and to the world, more than often, that you do not have all the answers. Success and failures are experiences from which we learn, so we should not be blindsided by one or another, we need to keep trying. As Emanuel Fangio, Argentinian race car driver, said a long time ago "you must always strive to be the best, but you must never believe that you are".

I dream about being a lighthouse keeper.

  • Assistant Professor Business Administration
  • Jönköping International Business School