Statistik och uppföljning

Det är viktigt för oss att arbeta på ett strukturerat sätt med systematiskt kvalitetsarbete. Därför vill vi presentera vad vi gör på ett transparent och interaktivt sätt.

Dashboard

För enkel kontinuerlig uppföljning och förenklat systematiskt kvalitetsarbete sammanfattar Educate uppföljning och mätvärden för Educate-aktiviteter i en dashboard. Exempelvis kan vi se antal deltagare, deltagarnas återkoppling efter tillfället, vilken skola deltagarna kom ifrån och hur många lärtillfällen vi har genomfört. Eftersom data i Educates dashboard kan vara av känslig karaktär eller endast för internt bruk, delar vi med oss av dashboarden om du hör av dig.

Exit ticket

Efter varje genomförd aktivitetet på Educate ber vi deltagarna att svara på en exit ticket - en direktutvärdering av lärtillfället. Den här rapporten har strömmande data från vår exit ticket.

Kursvärdering

Efter varje genomförd kurs ber vi deltagarna att genomföra en kursvärdering, enligt samma rutiner och genom samma system som används för alla kurser på JU. Det är en viktig del av Educates kvalitetsarbete. Data från kursvärderingar uppdateras efter det att en kurs har slutförts. I rapporten nedan kan du se samlade resultat presenterade som medelvärden av alla kursvärderingar, eller välja en eller flera specifika kursvärderingar att undersöka.

Gemensamma kursvärderingsfrågor på Jönköping University

För att förenkla kontinuerlig uppföljning i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet på JU finns tre gemensamma kursvärderingsfrågor som inkluderas i alla kursvärderingar. De är inriktade mot nöjdhet, svårighetsgrad och koppling till forskning.

Nöjdhet (JU1)

Din uppfattning om kursen som helhet. Skala 1-7, från "Inte alls nöjd" till "Mycket nöjd".

Svårighetsgrad (JU2)

Jag hade tillräckliga förkunskaper för att följa med i kursens olika moment.
Skala 1-7, från "Håller inte alls med" till "Håller med helt och hållet".

Koppling till forskning (JU3)

Till vilken utsträckning du upplevde att kursen har en koppling till forskning. Skala 1-7, från "Håller inte alls med" till "Håller med helt och hållet".

Rådgivning

Educate erbjuder rådgivningstillfällen. Du kan läsa mer om rådgivning på sidorna om lärmöjligheter. Vi följer också upp och dokumenterar varje rådgivningstillfälle för att lättare kunna fördela resurser, dokumentera resultat, och återkomma med mer stöd. Statistiken du ser nedan baseras på självrapporterad statistik från den som genomförde rådgivningstillfället.