Alla lärmöjligheter

Är du inte säker på vilka aktiviteter som passar dig? Ta hjälp av sidorna för de olika pedagogiska rollerna!

 1. Examination och bedömning

  I dagens utbildningsmiljö är AI-verktyg ett mycket diskuterat ämne. Den här verkstaden vill ge dig inspiration om hur du skulle kunna arbeta med lärandeaktiviteter och examination i en miljö där både studenter och lärare kan antas ha tillgång till AI-verktyg som t.ex. ChatGPT. ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 2. Specifika undervisningsmetoder

  Kursen erbjuder dig som önskar förbereda dig inför docentansökan möjlighet till fördjupning vad gäller forskarhandledning och till att lära dig mer om sådant som man som docent förväntas arbeta med. Kursen tar exempelvis upp ledarskap, gruppdynamik, social hållbarhet, makt, etik, ledning av utbildning, forskning och samverkan med samhället samt relationen mellan ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 34, 2024 Jönköping Forskarnivå

 3. Specifika undervisningsmetoder

  Vill du använda videor i din kurs? Detta coachingpass hjälper dig som lärare att planera, presentera och agera framför kameran på ett mer naturligt och avslappnat sätt. Du får lära dig om de viktigaste ...

  Coachning Flera tillfällen Jönköping

 4. Specifika undervisningsmetoder

  Hur kan jag som lärare bäst utnyttja analoga/digitala och synkrona/asynkrona inslag i min undervisning för att öka flexibilitet och tillgänglighet? Att medvetet använda en blandning av analoga/digitala och synkrona/asynkrona inslag i undervisning öppnar upp för nya möjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 5. Lika villkor, breddad deltagande, hållbar utveckling

  Hur skapar vi en inkluderande lärandemiljö med bibehållen kvalitet? Verkstaden fokuserar på att inspirera dig som lärare till att utveckla kurser på ett sätt som skapar inkluderande lärande utan att tumma på kvaliteten. Breddat deltagande gör det möjligt för oss att vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt lärosäte för alla, ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 6. Undervisning och lärande

  Universitet och högskolor i Sverige har i sitt uppdrag att bredda sin rekrytering till högre utbildning. Det innebär att högre utbildning i Sverige inte ska vila på ett eliturval utan mer på massutbildning. Vi som lärosäte måste möjliggöra för studenter att genomföra sin utbildning oavsett bakgrund. En ändring i Högskolelagen 2002 (1 kap. § 5) betonade vikten av ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 44, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 7. Undervisning och lärande

  Vad behöver du vara insatt i, utöver ditt ämne, för att kunna arbeta som lärare i högre utbildning i Sverige? Kursen ger en introduktion till olika aspekter med relevans för arbetet som högskolelärare i Sverige, allt från förhållningssätt till kunskap, vetenskap om undervisning och lärande, studentaktivt lärande, konstruktiv länkning och interkulturell kompetens ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 4, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 8. Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning

  En kurs presenteras från A till Ö för att dela "best practices" i kursidéer, kursplanering, och kursleverans. Hitta idéer, inspiration och svar. ...

  Seminarium Flera tillfällen Jönköping

 9. Undervisning och lärande

  Att skapa och genomföra examinationer och bedömningar som speglar kursens mål och vilar på en god pedagogisk grund är en utgångspunkt för denna kurs. Syftet med kursen är att utveckla din förmåga som lärare att sammanlänka innehåll, mål och examinationer. Kursen syftar också till att du ska få stöd i att välja rätt metod och form för examination utifrån de ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 34, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 10. Examination och bedömning

  Att skapa och genomföra examinationer och bedömningar som speglar kursens mål och vilar på en god pedagogisk grund är en utgångspunkt för denna seminarieserie. Syftet med seminarierna är att utveckla din förmåga som lärare att sammanlänka ...

  Seminarieserie Flera tillfällen Jönköping

 11. Specifika undervisningsmetoder

  Hybridundervisning öppnar upp för nya undervisningsmöjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett flexibelt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra behöver pedagogiken utformas på ett sätt som aktiverar och engagerar studenter, både på campus och online, och stöder lärande, inkludering och samarbete över ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 12. Specifika undervisningsmetoder

  Hybridundervisning öppnar upp för nya undervisningsmöjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett flexibelt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra behöver pedagogiken utformas på ett sätt som aktiverar och engagerar studenter, både på campus och online, och stöder lärande, inkludering och samarbete över ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 13. Undervisning och lärande

  Hur förbereder vi våra studenter för en framtid som ter sig oviss och komplex? Vilka hållbarhetsrelaterade kompetenser behöver våra studenter utveckla och hur ger vi dem handlingsberedskap för framtiden? Och hur kan man som lärare bli trygg i att leda etiska diskussioner i klassrummet? Kursen är avsedd för dig som undervisar i högre utbildning och vill stärka din ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 4, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 14. Internationalisering, interkulturell kompetens och språkande

  Verkstaden leder dig till nya perspektiv på mångfalden av erfarenheter av och förväntningar på undervisnings- och lärandepraktiker i ett mångkulturellt klassrum. Vi börjar arbetet med att tillsammans bygga förståelse för koncept som internationalisering av läroplaner (IoC), inkluderande internationalisering, interkulturell kompetens ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 15. Undervisning och lärande

  Att skapa samverkan i olika typer av grupper är spännande men kan också vara utmanande. En väl fungerande grupp kan ge mycket kunskapsmässigt för gruppmedlemmarna och även underlätta för läraren. En grupp som inte fungerar kan däremot generera mycket mer arbete än planerat. Därför är det viktigt att som lärare känna till de faktorer som skapar förutsättningar för ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 4, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 16. Internationalisering, interkulturell kompetens och språkande

  Hur förändras läraren för att förändra studenten? Kursen leder dig till nya perspektiv på mångfalden av erfarenheter av och förväntningar på undervisnings- och lärandepraktiker i ett mångkulturellt klassrum. Vi börjar arbetet med att tillsammans bygga förståelse för koncept som internationalisering av läroplaner (IoC), inkluderande internationalisering, ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 34, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 17. Examination och bedömning

  Kursen är avsedd för nybörjare i universitetsundervisning, men även för mer erfarna lärare som vill förbättra studenternas utbildningsupplevelse. Kursen tillämpar förvaltningsprinciper för att hantera kursutformning, planering, kommunikation och genomförande i syfte att skapa en förutsägbar och konsekvent kursmiljö för alla inblandade parter. Ämnen som utveckling ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 44, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 18. Undervisning och lärande

  Allt fler kurser och program vid JU erbjuds helt eller delvis online. Den här kursen ger dig som lärare möjligheter att sätta dig in i hur digitala verktyg kan användas i undervisning. Du får lära dig mer om viktiga begrepp inom lärande online, principer för hur du kan presentera kursinnehåll, skapa läraktiviteter, organisera interaktion i kursen och examinera ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 44, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 19. Utbildningsteknik

  I många undervisningssituationer använder vi som lärare på en högskola ofta PowerPoints (eller Keynotes). Många lägger ned enormt med tid på dessa och de utgör ofta ett bra underlag i föreläsningarna. Men, hur kan vi förbättra dessa presentationer? Vilka små, eller större, saker kan man tänka på när man skapar sin ...

  Verkstad Flera tillfällen Jönköping

 20. Undervisning och lärande

  Aktivt lärande innebär engagemang genom design, att främja kognitiva processer som gör lärandet mer effektivt och engagerande för alla deltagare. Det har också påverkan på lärglädje, studentens förmåga att agera och utvecklingen av överförbara förmågor. Kärnan i aktivt lärande är att engagera studenterna i djupare tankeverksamhet kring kursens innehåll, snarare än ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 14, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 21. Handledning och akademisk avancering

  Kursen erbjuder dig som handledare på grundnivå och avancerad nivå möjligheten att lära dig mer om hur du kan lägga upp handledningsprocessen, ge konstruktiv feedback och stödja dina studenters lärande i ämnet. Kursen behandlar också etiska perspektiv på handledningsprocessen samt bedömning och examination av uppsatser. ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 4, 2025 Jönköping Avancerad nivå

 22. Handledning och akademisk avancering

  Hur ser forskarutbildningssammanhanget ut och hur kan vi som handledare stödja doktorander i deras utveckling till forskare? Kursen har fokus på handledningsprocessen, handledar- och doktorandrollen och den samhälleliga, organisatoriska och juridiska kontext som forskarutbildningen bedrivs i. Kursens behandlar: forskarutbildningens villkor föreställningar om och ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 4, 2024 Jönköping Forskarnivå

 23. Specifika undervisningsmetoder

  Hur kan du stödja studenter i att utveckla sitt akademiska skrivande i ditt ämne även om du inte är språklärare? Akademiskt skrivande är ett viktigt verktyg för att tolka, förstå, organisera och utveckla ny kunskap inom olika ämnestraditioner. Kursen behandlar frågor om hur du kan stödja studenters läs- och skrivutveckling i ditt ämne utan att hamna i en omöjlig ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 4, 2024 Jönköping Avancerad nivå

 24. Specifika undervisningsmetoder

  Hur kan jag som lärare bäst utnyttja en hybrid eller blandad lärandemiljö i min undervisning för att öka flexibilitet och tillgänglighet? Olika former av digitala inslag i undervisning öppnar upp för nya möjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett flexibelt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra ...

  Seminarium Flera tillfällen Jönköping

 25. Specifika undervisningsmetoder

  Kursen utvecklar förmågan att undervisa på engelska. Den kopplar samman teoretiska perspektiv, tillvägagångssätt och begrepp, såsom engelska som främmande språk (EFL), engelska som undervisningsmedium (EMI), engelska för specifika ändamål (ESP) och innehålls- och språkintegrerat lärande (CLIL) tillsammans med pedagogiska metoder och byggnadsställningar för ...

  Kurs (högskolepoäng) Vecka 44, 2024 Jönköping Avancerad nivå

Långsiktig planering

Behöver du en lista över vilka aktiviteter som är planerade flera terminer framåt?

Digitala utbildnings­stödjande system

Letar du efter utbildningspass för system som t.e.x lärplattform, digital tentamen eller e-möte?