Stöd till studenter är en viktig funktion för att möjliggöra allas tillgång till utbildning.

Som lärare behöver man vara lyhörd för studenterna och ta hänsyn till studenternas problem och behov. För till exempel studenter med funktionsvariationer blir detta extra tydligt, då det i annat fall kan vara fråga om diskriminering. Men även mer kortvariga problem kan det finnas skäl att ta hänsyn till.

Olika typer av stöd

Nedan listas olika typer av stöd till studenter som det kan vara bra att du som lärare känner till. Det är stöd som existerar eller håller på att utvecklas på JU.

Supplemental Instruction (SI), är en pedagogisk metod och bygger på samverkansinlärning i grupper. SI kan ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen och den går ut på att äldre studenter i gruppsamtal ger de yngre verktyg till en bättre studiestrategi, fördjupad förståelse för ämnet och motverkar avhopp på utbildningen.


Tänkbara fördelar med SI

 

Lärosätet

Bättre genomströmning, minskade avhopp, bidrar till breddat deltagande

 

Student

Bättre förståelse för internationella/nationella studenter att förstå den svenska akademin. Stärker studenten för kommande kurser, självförtroende, motivation, fördjupning.

 

SI-ledare

Fördjupad förståelse för ämnet, träna ledarskap

 

Lärare

Minskad arbetsbörda för lärare, (omtentamen), kan hänvisa studenter till SI-pass, feedback från SI-ledare om upplevda svårigheter i kursmoment.

Jönköping University vill som arbetsgivare erbjuda en inkluderande arbets- och studiemiljö där du som medarbetare och student behandlas på ett respektfullt sätt och där alla ges lika möjligheter att utvecklas, trivas och prestera väl.

Här kan du läsa mer om hur JU arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

 

Information från Intranätet

Information från Studentwebben

Studenter med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att bedriva högskolepedagogiska studier som andra studenter. Därför finns möjlighet till så kallat pedagogiskt stöd.


Hur påverkar detta mig som lärare?

För dig som är examinator, kursansvarig och/eller lärare i en kurs innebär detta att vissa studenter som går din kurs kan ha rätt till pedagogiskt stöd och kan komma till dig med frågor eller önskemål kopplat till detta.


Följande gäller då:

  • Studenten ska i samband med kursstart uppvisa ett besked med beslut/rekommendationer om pedagogiskt stöd för kursansvarig/berörd lärare/examinator.
  • Innehåller beskedet beslut/rekommendationer om anpassningar i samband med examination (ej salstentamen), ska studenten meddela examinator senast 14 dagar innan examinationen ska äga rum.
  • Av beskedet framgår vilka åtgärder som du som lärare/examinator behöver planera för gällande anpassningar relaterade till undervisningen och/eller tentamenssituationen.
  • Berörd examinator ansvarar för vissa av de anpassningar som krävs för att utföra examinationen, t.ex. lämna in tenta på USB minne, alternativa examinationsformer (ex. muntlig och uppdelad tenta).
  • Samordnare kan kontakta examinator/kursansvarig lärare för att samråda kring alternativ examinationsform, men det är alltid examinator som beslutar om densamma.
  • När det gäller anpassningar vid salstentamen såsom extra tentavakt, tentera på dator, längre tid ansvarar tentamenssamordnaren för dessa anpassningar. Studenten anmäler själv via ärendehanteringssystem
  • Om stödåtgärd kräver extra resurser kan berörd lärare kontakta samordnaren i samband med att dessa initieras, så att kompensation för detta kan ges till fackhögskolan
  • OBS! Student som inte kan visa upp beslut om beviljat pedagogiskt stöd hänvisas alltid till samordnaren.


Läs mer om det här:

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Information för personal

Studenttiden är en period i livet som ställer höga krav på studenten. Detta kan i värsta fall leda till stress, oro eller depression.

Stöter du som lärare på studenter som mår dåligt kan du hänvisa dem till Studenthälsan, där de kan komma i kontakt med kurator eller sjuksköterska och boka tid. Studenthälsan finns för alla studenter och jobbar förebyggande och hälsofrämjande. 

studentwebben finns mycket information som riktar sig till studenter. Det kan vara bra att som lärare ha lite koll på vilken informatioin som finns där.


Bland annat kan studenter få hjälp med att förbättra sina färdigheter i skriftliga uppgifter eller få hjälp med olika mattematikproblem.


Studieverkstad

Mattestuga

Studieförberedd