Det som är nödvändigt för någon är oftast bra för alla – det är grundtanken i det som kallas universell utformning. När vi har en hög nivå på vår generella tillgänglighet och en inkluderande verksamhet minskar behovet av individuella anpassningar.

Listan nedan fungerar som reflektionsunderlag för dig som lärare när du utvecklar delaktigheten och tillgängligheten i din undervisning. Den är bra att återkomma till och ibland är bara delar av den aktuella för det du skapar just nu.

Ha gärna en kurs eller ett kursmoment i åtanke när du läser igenom listan. Vissa saker på listan kommer du se att du redan gör. Andra saker ser du att du med enkla medel kan börja att göra. Några saker kanske du bedömer är önskvärda men svåra att genomföra med nuvarande organisation eller arbetssätt, detta kan då bli underlag för samtal med din chef eller ditt arbetslag. Några saker kanske du bedömer som överflödiga eller oönskade i din typ av undervisning, då bortser du från dem.

Målet är inte att du ska genomföra alla punkter men att du systematiskt ska kunna reflektera över tillgänglighet i din undervisning.

Målet är att öka tillgängligheten med bibehållen kvalitet.

Öka tillgängligheten

 • Tala om för studenter att de är välkomna att kontakta dig om de har beviljade/rekommenderade anpassningar i studiesituationen
 • Skapa tydlig struktur i Canvas och presentera den vid kursstart
 • Skapa en kursguide med anvisningar inför kursmomenten
 • Publicera litteraturlista minst 10 veckor före kursstart. Nyproduktion av talböcker tar minst 8 veckor
 • Arbeta för öppenhet inom lärarlaget, så att anpassningar snabbt kan komma på plats utifrån de resurser som finns/erbjuds
 • Ge viktig information muntligt och skriftligt
 • Undvik onödiga schemaändringar och sena lokalbyten. Går det inte att undvika, kontrollera hur förändringen fungerar utifrån tillgänglighetsperspektivet (rullstolsburna, hörselnedsättning mm)
 • Tipsa om att alla studenter kan boka stöd för akademiskt skrivande hos Studieverkstaden samt för matematikstöd via Mattestugan

Innan föreläsning

 • Se till att ljud och ljus i undervisningslokan är bra. Detta underlättar speciellt för studenter med hörsel-/synnedsättning
 • Tillhandahåll föreläsningsmaterial i förväg. Undertexta förinspelade filmer om du har möjlighet till det.
 • Dela föreläsningsmaterial i förväg med utbildningstolkar och student (vid teckenspråkstolkning och skrivtolkning)
 • Uppmuntra kursdeltagarna att dela anteckningar med varandra. En bra idé kan vara att skapa en avsedd plats för detta i Canvas.

 

Under föreläsning

 • Använd mikrofon i de salar där sådan finns
 • Upprepa frågor och inlägg från åhörarna så att alla har möjlighet att höra, eller använd handmikrofon som skickas runt bland deltagarna
 • Tala alltid vänd mot gruppen så att munrörelser och ansiktsuttryck kan avläsas
 • Läs upp text och ge muntlig förklaring av bilder, tabeller och figurer
 • Planera pauser, informera om dem och håll dem. De som har koncentrationssvårigheter, mag- och tarmsjukdomar etc måste få pauser för att kunna hålla fokuset under föreläsningar
 • Var positiv till att studenter spelar in föreläsningar (i ljudformat) för eget bruk
 • Använd pennor med tydlig kontrast när du skriver på tavlan (ej röd penna)
 • Lägg ut PowerPoints och annat material i förväg så att studenterna kan förbereda sig på innehåll och för att lättare hinna anteckna under föreläsning,
 • Gör en sammanställning av nya ord och begrepp
 • Ändra inte kurslitteraturen i onödan och i alltför nära anslutning till kursstart

 

Kurslitteratur

 • Presentera uppgifterna konsekvent, logiskt och tydligt,
 • Använd enkelt och begripligt språk (sprakochfolkminnen.se/klarsprak),
 • Undvik långa meningar med en eller flera negationer,
 • Kan det vara möjligt att redan från början erbjuda olika examinationsformer?
 • Studenter med hörselnedsättning har behov av att vara i en hörselsal med mikrofoner.
 • Personer med talängslan kan behöva redovisa i en mindre grupp, enbart för läraren eller tillåtas inleda seminariet
 • Notera gärna stödord under seminariet, det ger struktur och minneshjälp
 • Bestäm gärna gruppindelning och utse samarbetspartners,
 • Var observant om någon student har väldigt svårt att ansluta sig till någon grupp; att inte bli utvald drabbar ofta studenter med funktionsnedsättning
 • Viktigt med tydlig uppstart och tydliga instruktioner för grupparbetet
 • Förbered studenterna genom att ge konkreta exempel på konstruktiv kritik
 • Erbjud variation i hur ett grupparbete kan redovisas
 • Utforma labben så att det är möjligt att utföras både sittande och stående
 • Skriv på särskilt blad tidigt i studiehandledningen vem studenten ska kontakta i olika frågor (utbildningsadministratör, studievägledare etc. Ge exempel på frågor som inte är av pedagogisk art)
 • Informera om det pedagogiska upplägget i kursen både muntligt och skriftligt
 • Var tydlig med vilken kommunikationsväg du och studenten ska använda – är det via lärplattformen, mail eller annat?
 • Fetmarkera om du vill betona något
 • Använd korta stycken och punktlistor
 • Ha inte för många textstycken per Powerpoint-sida (2-3)
 • Inte visa allt innehåll på sidan på samma gång. Presentera punkter, textstycken och bilder stegvis
 • Undvik att placera text ovanpå bild eller i bild
 • Låta mönster och inte färger vara betydelsebärande i t.ex. diagram
 • Använd tillräckligt stor text med bra kontrast i färger
 • Se till att allting som står i Powerpoint-presentationen också framgår muntligt under föreläsningen. Beskriva betydelsebärande bilder muntligt.

Tillgänglighetskontrollen

I lärplattformen Canvas finns verktyget Tillgänglighetskontrollen kopplat till innehållsredigeraren. Verktyget kontrollerar allt innehåll som skapas i Canvas och markerar om det finns tillgänglighetsproblem.
Läs mer om tillgänglighetskontrollen (informationssida i Canvas)

 

Microsofts Avancerade läsare

Alla användare i Canvas kan aktivera Microsofts Avancerade läsare. Funktionen gör det möjligt att läsa och lyssna på innehåll med vissa anpassningar.
Läs mer om Avancerad läsare (informationssida i Canvas, Göteborgs universitet)

 

Tillgänglighet i digital lärmiljö

”Tillgänglighet i digital lärmiljö” är en självstudiekurs som skapats vid Karolinska institutet. I kursen kan du bland annat lära dig att göra digitala kursrum tillgängliga samt skapa tillgängliga dokument i Word och Powerpoint.
Till självstudiekursen (i Canvas, Göteborgs universitet)

Den här guiden är en del av materialet i kursen och verkstaden Breddat deltagande. Guiden har utvecklats av Emma Pavlov och Helena Svanängen, tillsammans med Educate.