student

2015-05-07

Från patient till legitimerad sjuksköterska - Det viktiga människoperspektivet

Christian Farman arbetar idag som legitimerad sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov. Han sadlade om från att ha varit kontrolltekniker inom flygindustrin och jobbat med JAS 39 Gripen till att bli sjuksköterska. Han insåg att han hellre ville jobba med människor och ändra på vården så att den blev mer individuell och mer personcentrerad.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patient och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering. Baserat på patientens berättelse och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning. Den mer individuella vården innehåller tre nyckelbegrepp. Det är patientens egen berättelse, partnerskapet som bygger på ömsesidigt respekt och det är dokumentationen.

Christian Farman föreläste för studenterna på Hälsohögskolan om det viktiga människoperspektivet inom  personcentrerad vård.

Bygger på egna erfarenheter

När Christian jobbade som tekniker inom flygindustrin tog livet lite andra vägar när han blev njursjuk. Innan han insjuknade rullade livet på med arbete, träning och sociala aktiviteter på dagordningen utan några problem.

De första symptomen på njursvikt visade sig som trötthet, svullnad i vävnaderna s k ödem, högt blodtryck, illamående, kräkningar, muskelsvaghet och aptitlöshet. Till att börja med fick Christian många olika mediciner. —Det var viktigt för mig att få information om vad de olika medicinerna som skrevs ut var bra för och att förstå njurarnas uppgift i kroppen. Det gemene man brukar veta är att njurarna utsöndrar slaggprodukter. Men de reglerar också salt och vätskebalans, reglerar syra-basbalansen. Njurarna reglerar dessutom blodtrycket och blodbildningen samt kalk och fosfatbalansen, säger Christian.

Olika dialysmetoder

Det finns två typer at dialys peritonealdialys eller hemodialys. —Sjukvården styrde in mig på peritonealdialys utan att förstå de behov jag hade som njursjuk. De glömde att lyssna på mig som patient, tillägger Christian.

Hans första njurdonator var hans pappa och han fick fem friska år med pappans njure.  —När jag åter behövde dialysbehandling krävde jag en mer individuell dialysbehandling. Jag ställde krav och blev extremt fokuserad på att komma tillbaka till det liv jag hade innan jag blev njursjuk. Det var tufft med fyra till sex timmars behandling 6 gånger i veckan, mat- och vätskerestriktioner, omfattande läkemedelsbehandling som var både fysiskt och psykiskt påfrestande samt inte minst frånvaro från arbete och vänner, säger Christian.

En andra njurtransplantation var tänkt att genomföras då hans syster ville donera en njure. Det visade sig att det inte gick att genomföra. Christian fick återigen börja med dialys. Han valde då hemodialys vilket passade honom mycket bättre.

Viktigt att lyssna på patienten

—Jag lärde mig att ställa krav på sjukvården genom att få lära mig att dialysera själv. Det påverkade min livssituation och ökade min livskvalitet, jag fick också tillbaks min frihet, mening och sammanhang trots allvarlig sjukdom. Det är oerhört viktigt att sjukvården lyssnar på patienterna. Det visar sig att vi kan göra mycket själva i dialysbehandlingen. När sedan avdelningen började agera mer personcentrerat blev patienterna oberoende och kunde hantera sin dialys själva. Det fanns kunnig och stöttande personal och ett professionellt bemötande. Att medverka i sin dialysbehandling är ingen åldersfråga. Alla, med få undantag, kan lära sig att sköta sin egen behandling helt eller delvis, och bli oberoende, betonar Christian. 

Det sjukvården kan lära sig är att möta patienten där den befinner sig. Lyssna på patienten och undersöka vad de kan bidra med. Våga pröva nytt. Det handlar mycket om attityder och föreställningar och att arbeta med kulturer, hierarkier och föreställningar. —Alla vinner på patientcentrering, patienten, anhöriga, professionen, hälso- och sjukvården samt samhället. Det blir en win-win situation. Tillsammans utvecklar vi vården, tillägger Christian.

Delaktig i paradigmskiftet inom vården

Christian fick till slut sin andra transplantation genom en avliden donator och har nu fyra njurar, eftersom de transplanerade sätts nedanför de egna. Det blev en lyckad transplantation och Christian har fortfarande njuren och den fungerar utmärkt.

—Efter mina erfarenheter som patient upptäckte jag att jag ville utbilda mig till sjuksköterska och vara delaktig i förändringen inom vården. Påverka vården inifrån som professionell sjuksköterska tillsammans med patienterna. Efter tre års studier tog jag min examen 2010 som legitimerad sjuksköterska, avslutar Christian.

Framtiden

Det finns ingen återvändo när det gäller patientcentrerad vård. Det har kommit en ny patientlag i år (2015) där man stärker patientens roll i sjukvården. Forskningen är entydig, det blir bättre kvalitet och kortare vårdtid med personcentrerad vård. Nu arbetar Christian för att förändra sjukvården inifrån. Han har föreläsningar för personal på dialyskliniker, för chefer och politiker. Han påverkar också genom sitt arbete i Njurförbundet. Det finns också ett stort internationellt intresse för personcentrerad vård och Christian har varit inbjuden till USA vid flertalet tillfällen för att föreläsa om det svenska exemplet med patientinvolvering/centrering inom dialyssjukvården.

Text: Christina Almgren