Ett allt större intresse för översikter, med en metod som grundar sig i systematiskt genomförda litteratursökningar, har ökat efterfrågan på kvalificerat sök- och metodstöd.

Det stöd som Högskolebibliotekets team för forskarstöd erbjuder kan se olika ut beroende på hur omfattande det planerade arbetet är. Ett samarbete kring en fullständig översikt av typen scoping eller systematic review förutsätter en kontinuerlig dialog och består vanligtvis av flera möten och arbetstillfällen. Grovt beskrivet kan processen se ut så här, även om uppgifterna kan komma att fördelas olika och graden av medverkan kan variera mellan olika projekt:

  1. Ett inledande möte då forskaren tar med fastslagen/specificerad frågeställning, eventuell PICO eller motsvarande modell, en eller flera relevanta artiklar samt en preliminär tidplan. Vid mötet diskuteras val av översiktstyp och metoder, inklusions- och exklusionskriterier, samt lämpliga databaser och söktermer. En preliminär sökstrategi tas fram.
  2. Bibliotekarien gör en första testsökning i en av de valda databaserna. Forskaren går igenom resultatet och bedömer relevansen.
  3. Vid ett andra (och eventuellt efterföljande) möte optimeras sökstrategin tills resultatet är tillfredsställande.
  4. Sökstrategin anpassas till samtliga databaser som ska användas.
  5. De slutliga sökningarna genomförs. Resultatet överförs till EndNote och dubbletthanteras
  6. . Slutresultatet dokumenteras i lämpligt program, exempelvis EndNote eller Rayyan.

Läs mer om litteraturöversikter i guiden Literature review methods