Samskapande förespråkas som effektiva sätt att involvera människor i design, ledning, utförande och utvärdering av tjänster inom vård och omsorg. Trots att många fallstudier beskriver samskapande så finns det stora kunskapsluckor.

Vårt övergripande mål är att utforska, förbättra och mäta samskapandets värde inom vård och omsorg för att öka medborgarnas hälsa och välbefinnande. Vi fokusera på tre grundläggande områden:

(1) mäta samproduktionens processer och resultat,

(2) mekanismer som möjliggör inkluderande och ömsesidighet i samskapande, och

(3) ledningssystem och ledarskap.

Utifrån våra resultat så kommer vi att utveckla en modell och andra stödjande redskap som främjar framtida initiativ för ökat samskapande. Läs mer om syfte och forskningsfrågor här >>.

Flera samskapande projekt utgör kärnan i vårt interaktiva forskningsprogram; de flest pågår i Sverige och de övriga i England för att möjliggöra kunskapsutbyte och internationella jämförelser. Vår studie har en longitudinell fallstudiedesign och använder kvalitativa och kvantitativa metoder. Tvärgående analys över fallen och meningsskapande processer med patienter, ledare och forskare kommer att generera lärdomar för praktiken, och spridas till ytterligare nyckelintressenter i det omgivande samhället. Originaliteten i vårt projekt består i en longitudinell design med cross case analys av fallen som i samskapande genererar såväl generaliserbar kunskap som praktiskt användbara modeller.

Forskningsprogrammet startade 2019 och planeras pågå i sex år.

Sofia Kjellström, Jönköping University (programme manager)
Glenn Robert, King’s College London (co-programme manager)