Survive-projektet var ett samarbete mellan Region Jönköping län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen, Polisområde Jönköping, Rise Sverige, Novahuset och Jönköping Academy på Hälsohögskolan. Helena Kilander var ansvarig forskningsledare. Projektet var en del av SAMSKAPA- forskningsprogram och finansierat av FORTE och Region Jönköping län.

Information om projektet

Utsatthet för sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som har djupgående negativa konsekvenser både för den fysiska och mentala hälsan och för framtida relationer hos de som drabbats.

Enligt en svensk rapport från Allmänna Barnhuset (2022), uppger var fjärde elev i årskurs 3 på gymnasiet att de utsatts för sexuellt våld någon gång under uppväxten. När det gäller vuxna i Sverige, rapporterar drygt en av tio kvinnor och en av hundra män att de efter sin 18-årsdag utsatts för påtvingade samlag då de befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig (Våld och hälsa, 2014 Pdf, 926.1 kB, öppnas i nytt fönster.).

Det är vanligt att utsatthet för sexuellt våld inte kommer till omvärldens kännedom när den sker, utan identifieras långt senare när individen söker vård av andra skäl. Studier visar att vården i Sverige behöver bli bättre på att skapa strukturer för att tidigare upptäcka sexuell utsatthet samt samordna och effektivisera omhändertagandet.

Projektet Survive syftade till att kartlägga behov och resurser samt till att ta fram förslag på insatser och mätetal. Vidare syftade projektet till att testa förbättringsåtgärder vad gäller hjälp, stöd och vård i samband med sexuellt våld i Jönköpings län.

Tillsammans med andra aktörer i länet, exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, polisen, ideella organisationer och utifrån utsattas levda erfarenheter arbetade vi arbeta enligt metoden Experienced based co-design (erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling). Data samlades in genom fokusgruppsdiskussioner, enkätundersökningar, fältanteckningar och individuella intervjuer. På sätt präglades hela projektet av samverkan och samskapande.

Projektet uppmärksammas i samhället

Survive-projektet ger ringar på vattnet >

P4 Jönköping >

SVT lokalnyheter >

Projektfinal 6 oktober 2023 >

 

Spridning av resultat

Läs rapporten > Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Forskare
Helena Kilander, med dr, AKL
Annika Nordin, lektor, AKL
Bertil Lindenfalk, adjunkt, doktorand, AKL
Sofi Fristedt, docent, AKL
Cecilia Fredlund, med dr, Linköpings universitet


Survivers