Jönköping Academy är en tvärdisciplinär nationellt och internationellt ledande centrumbildning för forskning, samskapande och spridning av kunskap och lärande som bidrar till bättre hälsa och välfärd. Centrumbildningen drivs i samverkan med Jönköping University och Region Jönköpings län.

Vi bedriver forskning inom bland annat kvalitetsförbättring, förändringsledarskap, co-production, innovation och patientsäkerhet. Ett ledord för vår verksamhet är samskapande (co-production) och därför eftersträvar vi att forskningen sker tillsammans med praktiken och personer med levd erfarenhet, exempelvis patienter. Ett annat ledord är nyttiggörande, vi vill att forskningen ska komma verksamheten till nytta, varpå forskarna kombinerar sin forskningstid med undervisning.

Jönköping Academy har genom denna samverkan och sitt praktiknära fokus, alltid haft en tydlig koppling mellan forskarna och verksamheterna inom hälsa-sjukvårdsområdet. Sett ur ett internationellt perspektiv är den nära kopplingen mellan akademi och praktik unik, men för oss är det en självklarhet.

Vi är en del av flera internationella nätverk som fokuserar på kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd. Jönköping Academy bidrar med spetskompetens, väl förankrad i den praktiska verkligheten där vi skapar ny kunskap tillsammans med dem vi är till för.

JA:s struktur

Centrumbildningen Jönköping Academy drivs i samverkan med Jönköping University och Region Jönköpings län. De ljusblå pusselbitarna symboliserar de många nätverk och samverkanspartners som Jönköping Academy arbetar med. De tre figurerna gestaltar egenerfarna, professionen och akademin.