Längtan efter ett sammanhang

Centre for Co-production vid Jönköping Academy har deltagit i förstudien inför etablering av Hälsocenter på Huskvarna söder.

Området Huskvarna söder har pekats ut som ett socioekonomiskt utsatt område utifrån bland annat att arbetslösheten är hög, utbildningsnivån låg och många som bor här är inte födda i Sverige.

Regionen har planer på att etablera ett Hälsocenter i området. Hälsocenter är tänkt att vara en plats där människor kan få handledning för att skapa ett hälsosammare liv. För att undersöka hur detta hälsocenter bäst möter aktuella behov har det under våren genomförts ett omfattande dialogarbete, där Centre for Co-production vid Jönköping Academy också varit med.

Origo – en samlande resurs
Det sociala företaget Origo Resurs* jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering och verksamheten utgår bland annat ifrån Smedbyn i södra Huskvarna. Här sköter de en trädgård, har olika verkstäder, samtalsgrupper och bygger upp Smedbyparken tillsammans med boende, organisationer och Jönköpings kommun.
- Origo Resurs jobbar i området och vår verksamhetsidé ligger nära syftet med ett Hälsocenter, säger Johan Arvidsson. Vi fick ett anslag från Delegationen mot segregation (DELMOS) och tillsammans med Regionen, Fotbollsföreningen HFF och Centre for Co-production har vi genomfört 12 interaktiva digitala workshops med olika grupper i området. Vi har bland annat träffat pensionärer, föräldrar, ungdomar, vårdpersonal och skolan. Personerna vi pratat med har olika kulturell bakgrund, de har olika problematik kring fysik och psykisk hälsa och de har olika behov av hjälp från samhället.

Fritidsgård för vuxna och familjer
Ann Moeller är Regionens representant i projektet och har varit med på alla workshops.
- Regionen planerar för 15-16 Hälsocenter i länet. Hälsocentret i Värnamo var först ut och fungerar väl, men vi kan inte kopiera upplägget där och förvänta oss att det fungerar i Huskvarna, behoven i olika områden ser helt olika ut. Det jag tyckte var spännande var att se hur de boende i Huskvarna söder själva såg som sina hälsoutmaningar och jämföra det med de föreställningar vi på Regionen hade. Regionen fokuserar ofta på livsstilsutmaningar, varav vikten av bra mat, god sömn och motion är några nyckelområden. Genom alla workshops har vi träffat många olika grupper av människor och de ser inte levnadsvanor som det primära bekymret, utan bakomliggande faktorer. Grupperna vi träffat har ett gemensamt behov: man vill ha ett socialt sammanhang och vara del i en gemenskap. Många längtar efter att prata med vettigt folk i en miljö utan alkohol och rök. Ungdomar vill prata med trygga vuxna. Man äter dåligt för att man är ensam, och varför ska man bry sig om hygien och hur man ser ut om man ändå inte träffar någon? Det primära – oavsett målgrupp – är längtan efter ett sammanhang. Man önskar en fritidsgård för vuxna och familjer.

Vårdcentralen kan hänvisa personer till ett Hälsocenter, men man kan också komma dit på eget initiativ. Hälsocoacherna som jobbar på Hälsocentret kan i sin tur hjälpa människor att få kontakt med vården.
- Om folk inte söker vårdcentralen, eller inte följer de råd som de får där – vad ska vara annorlunda på ett Hälsocenter, frågar jag mig ibland, fortsätter Anki. Men jag tror att kan vi skapa mötesplatser utifrån de önskemål som framkommit i arbetet, kan hälsocoacherna i ett senare skede besöka exempelvis syjuntan, pensionärsgruppen, samtalsgruppen och prata om kost, motion och sömn, som vi vet att människor här också kämpar med. Men då ges informationen i ett sammanhang som bygger på tillit, vilket jag tror är nyckeln till framgång här. Hälsocoacherna kan även fånga upp människor som har behov för enskilda samtal och ge stöd till dem.

Anki berättar att många av personerna de träffat också vill engagera sig ideellt för att dela med sig av kunskaper och färdigheter som andra har ett intresse av att samlas kring.
- En av de största lärdomarna i detta projekt är att människor verkligen bryr sig om andra. Man känner omsorg, man förstår att personer i ens närhet mår dåligt, men man saknar verktygen för att agera själv. Jag hoppas att ett Hälsocenter kan bidra till att förena behov och resurser som ger människor ett sammanhang.

Hälsocoacherna har en nyckelroll
Följeforskaren Andrea Resmini från Centre for Co-production har varit med på samtliga workshops och har tillsammans med Johan sammanställt och analyserat materialet. Andrea menar att Hälsocoacherna kommer ha en nyckelroll inte bara på Hälsocentret, utan i hela området.

- De behärskar flera språk, får ett stort nätverk och etablerar en tillit till både vårdsystemet och i förlängningen också till samhället, fortsätter Andrea. Tilliten till systemet saknas idag, så Hälsocoacherna har en viktig funktion i att bygga kulturella broar och bli informella ledare. Jag hoppas att Regionen och Kommunen ger Hälsocoacherna ett tydligt mandat så de får gehör för sina förslag kring framtida satsningar. Huskvarna söder behöver brobyggare och Hälsocoacherna har förutsättningar att bygga den tillit som är avgörande för att skapa ett lugn och tryggt område.

Studien väcker intresse
Johan från Origo Resurs har varit projektledare för satsningen, som skulle kunna beskrivas som en förstudie inför etableringen av Hälsocentret.
- Resultatet av studien kommer nu att presenteras i olika sammanhang och idéer ges vidare till andra, säger Johan. Det är flera kommuner som är nyfikna på förstudien och är intresserade av att göra något liknande själva. Det är en värdefull process i form av att invånarna känner ett ägande i slutresultatet, de initiativ som nu tas i Huskvarna är utifrån deras önskemål. Även om Hälsocentret ännu inte är på plats, har hälsocoacherna i Jönköping redan plockat upp en del idéer som kommit upp i förstudien, det har bland annat skapats aktivitetsslingor i området. Hälsocoacherna har startat aktiviteter i Origos lokaler samt i allaktivitetshuset Smeden. Vi på Origo har också tagit fasta på behovet av gemensamma mötesplatser och har startat ett café i Smedbyn som är öppet året runt.

Hälsocoacherna är anställda av kommunen, men finansierade av Regionen. Förstudien kring Hälsocenter/Hälsocentret är ett samarbete mellan Folkhälsoavdeningen på Regionen, Kultur och fritid inom kommunen och olika idéburna organisationer i civilsamhället.

Text: Sofie Rotstedt

*Origo Resurs är en av partnerorganisationerna i Centre for Co-production

2021-06-28