Gammal kvinna

Foto: Dreamstime

Mobilt vårdteam för äldre döva

”Jag dör hellre i min ensamhet hemma än vistas ensam bland äldre och personal som inte kan teckenspråk”. Citatet kommer från en döv äldre person i landet, och belyser den oro som många äldre döva känner inför att åldras.

Jönköping Academy (JA) blev kontaktade av Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund (JLDTF) utifrån att det finns mycket få studier kring äldre döva. Men det fanns däremot många personliga berättelser om att äldre döva undviker att kontakta vården av rädsla för att bli missförstådda. Vi etablerade kontakt, arrangerade workshops och möten där vi på JA fick lära oss mer om hur det är att leva som döv i Sverige idag.

JLDTF och Vätterbygdens Dövas Förening fick 2022 ett tvåårigt anslag av Allmänna Arvsfonden för att testa idén om ett mobilt vårdteam. Teamet utgörs av två döva undersköterskor som åker runt i tre av länets kommuner och besöker äldre döva i deras hem. Forskare på JA följer projektet för att se om döva äldres hälsa och välbefinnande förbättras genom det mobila vårdteamet och hur man kan hitta vårdformer som är långsiktigt hållbara och underlättar vardagen för såväl äldre döva som personalen som jobbar med dem.
- Vi intervjuar äldre döva både före och efter de får vård av det mobila teamet, säger Sofi Fristedt. Vi intervjuar även ordinarie personal samt personalen i det mobila teamet. Forskningen görs tillsammans med döva, så de har bland annat hjälpt oss utforma frågorna och intervjuerna med döva görs av en kvinna som själv är döv.
- För att fånga aspekter som man inte tänker på att berätta i en intervju, observerar vi också situationer där döva får vård av ordinarie personal respektive personal som behärskar teckenspråk, säger Yashar Mahmud. Vi observerar också hur projektmedarbetare, tjänstemän och beslutsfattare på kommunal och regional nivå samverkar kring projektets syfte. I förlängningen syftar projektet till att stärka äldre dövas tillgång till och delaktighet i vård och omsorg, på lika villkor som den övriga befolkningen.


Linda Jonsson

Linda Jonsson intervjuar de äldre personerna på teckenspråk. Intervjuerna filmas, transkriberas till svenska och analyseras därefter av forskarna.

Yashar Mahmud och Sofi Fristedt

Forskarna Yashar Mahmud och Sofi Fristedt

2023-05-11