Christina Petersson

Hur kan samskapande interventioner stödja personer med långvarig sjukdom?

Måndagen 16 oktober så höll Christina Petersson sin docentföreläsning på Hälsohögskolan, Jönköping University. Föreläsningen hade temat ”Att stödja personer med långvarig sjukdom – vad kan samskapande interventioner lära oss?” och handlade om ett axplock av interventioner som har testats för att erbjuda olika typer av stöd till personer med långvarig sjukdom, som exempelvis diabetes.

Christina Petersson tog i föreläsningen upp fyra olika exempel på interventioner hon som forskare har varit involverad i. Det första exemplet rörde så kallade Lärcafé för personer med olika långvariga sjukdomar. Lärcafé är en gruppverksamhet och ett koncept som bygger på att deltagarna styr innehållet – och bygger på samspel mellan deltagarna med en diagnos/symtom och vårdpersonal. I två olika studier har forskarna bland annat gjort intervjuer och enkäter med deltagare med olika sjukdomar.

Två olika exempel berörde barn och unga med diabetes typ I. Det första handlade om ett coaching-program riktat till föräldrar med barn eller unga med nyupptäckt diabetes typ I och som testades under fem månader. Resultatet visade bland annat att ge och få coachning leder till möjligheten att känna tillit till sin egen förmåga, eftersom man bland annat bidrar med och får ta del av kompetens och erfarenheter.

Leva ett bra liv trots diabetes

Det andra handlade om hur man med en social plattform kan underlätta för ungdomar att leva ett bra liv trots sjukdomen. Först gjorde forskarna både intervjuer och workshops med ungdomar och hade sen en fokusgrupp efter en första testversion av DIAMIGO (”Diabetes Amigo”), en onlinecommunity för unga med typ 1-diabetes. Ungdomarna beskrev hur den sociala plattformen kunde bland annat stödja dem och de kunde lära sig tillsammans.

Det sista exemplet som Christina Petersson tog upp handlade om digitalt stöd till personer med nyupptäckt diabetes typ II. Forskningen genomfördes bland annat genom programmet Bra liv med diabetes typ 2 som är knutet till 1177, som bygger på en digital dialog mellan patient och diabetessjuksköterska. Programmet har utvecklats av läkare, diabetessjuksköterskor, fysioterapeut, dietist och patienter med diabetes typ 2 i Region Jönköpings län.

Platser att ge och få stöd

Avslutningsvis berättade Christina Petersson om några slutsatser de gjort om gemensamt lärande, eller samskapande interventioner. Från hälso- och sjukvårdens perspektiv kan frigöra tid men främst handlar det om att erbjuda olika sätt för att möta patienternas olika behov. För patienter och anhöriga är det platser att ge och få stöd och där man tar del av varandras kunskap och erfarenheter. Man bör absolut fortsätta med samskapande interventioner, men ha i åtanke att det ofta finns för kort tid föruppföljning och att metoder för utvärdering behöver bli bättre. Det behöver även testas inom flera olika områden.

Fakta

Christina Petersson är forskare vid Jönköping Academy på Hälsohögskolan samt forskare och utvecklingsledare i Region Jönköpings län.

Samskapande är ett ömsesidigt arbete för patienter (och familjer) samt hälso- och sjukvårdspersonal för att utforma, skapa, utveckla och förbättra relationer och åtgärder som bidrar till såväl individens som befolkningens hälsa.

Intervention är att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma något som kan leda till en förändring, som till exempel en behandling, en åtgärd eller en verksamhet.

Eleonor Fransson och Christina Petersson

Eleonor Fransson, forskningschef på Hälsohögskolan och Christina Petersson

2023-10-17