Educate har utvecklat format för hur vi designar, samskapar, undervisar och möts.

På högskolor och universitet är vi vana vid att använda begrepp som kurs, workshop, seminarium, föreläsning, handledning; undervisningsformer. Men för att kunna erbjuda en upplevelse som erbjuder goda exempel, tydlighet och en speciell Educate-anda ville vi definiera vad de format vi använder faktiskt innebär, så att du vet vad du kan förvänta dig. Här kan du läsa mer om hur vi designar våra lärmöjligheter.

För att skapa grundförutsättningarna för högskolepedagogiskt utbildning erbjuder Educate dels ett grund utbud av kurser som skapar en bra början. De kurserna kallar vi ATL, Academic Teaching and Learning. Det finns fem sådana kurser. Utöver det erbjuder vi mer specialiserade kurser som kan bidra till att du får nya perspektiv och praktiker. Vissa av kurserna är viktiga för din möjlighet att göra det du gör, exempelvis handledningskurser. Andra kurser kan vara förknippade med en ny roll eller ett nytt intresseområde, och kanske en del av din kompetensutveckling. Vi har eftersträvat att göra kurserna lite mindre och mer lättillgängliga.


Omfattning

De flesta kurser är 1,5 hp, men det finns större kurser på 3 hp och mer. Tanken är dock att alltid ge dig möjligheten att para ihop kurser till 7,5 hp och mer. Exempelvis är de fem ATL-kurserna tillsammans precis 7,5 hp.


Lärandemål, struktur och innehåll

Kurserna på Educate kan ha mycket varierande karaktär, och innehållet styrs mycket av vår strävan att presentera det på bästa sätt. Varje kurs har en kursplan i KursInfo, finns i Canvas, har examinationsmoment för att klara kursen, och samma övergripande styrning som alla kurser på JU. Det som samlar alla våra kurser, det gemensamma, är våra horisontella mål:

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

 

Målformulering och styrning

Kurserna på Educate ligger formellt på HLK, även om Educate är ett självständigt center. Från HLK kommer sättet vi formulerar kursmålen, bland annat genom att använda Blooms taxonomi och tydliga verbbaserade lärandemål.

 

Roller

Varje kurs har en kursansvarig och en examinator. Vi knyter ofta andra personer till oss för att bidra till innehållet och undervisningen i kursen, våra Educate-experter. Därmed bjuder vi in till möjligheten att samskapa med oss på Educate, något som är viktigt för det kollegiala lärandet. Det innebär att det finns en stor chans att du kommer möta flera personer som undervisar i kurserna på Educate.

 

Innehåll

Det du lär dig i kurserna är, i brist på bättre beskrivning, på förekommen anledning. Det vi ser i vår omvärldsbevakning, och med stark koppling till forskningen och beprövad erfarenhet i både teori och lärandepraktiker, plockar vi upp i kurserna. Givetvis är vi också lyhörda för behov som finns på JU.

Tid

En verkstad är ett tillfälle som omfattar mellan en halv och en hel arbetsdags arbete för deltagaren.


Struktur

Varje verkstad vid Educate baseras på AAC-cykeln (Anticipation – Action – Reflection). Verkstaden inkluderar förberedelse, genomförande, samt utvärdering av framgång, både ur ett deltagarperspektiv och ur ett Educate-perspektiv.


Roller

En verkstad har utbildare och deltagare.

Utbildaren ansvarar för ett program för verkstaden och för att sammanställa deltagares ”exit notes” samt göra en egen värdering av verkstadens upplägg och genomförande. En Educate-medarbetare deltar som stöd i planering och uppföljning av verkstaden.


Målformulering

En verkstad vid Educate har en kortfattad beskrivning av målet för verkstaden, som inkluderar innehåll och vad som ska genomföras.


Innehåll

Varje verkstad inkluderar ett förberedelsepaket med en inspelad mikroföreläsning på maximalt 15 minuter. Materialet skapas antingen av utbildaren, eller i samarbete med Educate. Materialet publiceras på verkstadens sida på Educate-webben.

En verkstad presenterar verktyg som också används under tillfället. Dessa kan omfatta såväl teoretisk kunskap som färdigheter som är direkt kopplade till ett praktiskt genomförande.


Länkning

En verkstad kan fungera som ett komplement till en Educate-kurs, vara helt oberoende, eller både och. En verkstad kan länkas till pedagogiska guider och Educate-artiklar som belyser temat på Educate-webben. Utbildaren kan bjudas in att skapa sådant material.


Resultat på kort och längre sikt

En verkstad har ett tydligt resultat på kort sikt som innebär att deltagaren har skapat eller samskapat tematiskt relevanta verktyg knutna till behov i sitt arbete som lärare. Resultat på längre sikt utgörs av att deltagaren praktiskt implementerat verktygen i sitt dagliga arbete.


Utvärdering av verkstaden

Verkstaden följs upp såväl från ett deltagarperspektiv som från ett Educate-perspektiv.


Deltagarperspektiv – reflektion

En verkstad inkluderar tid för uppföljande reflektion i slutet av tillfället, då varje deltagare får fylla i en ”exit note”. En gemensam mall för Educates exit notes finns på verkstadens webbsida.


Deltagarperspektiv – implementering

Ca en månad efter verkstaden får deltagarna fylla i en uppföljande enkät med fokus på implementering av det man arbetat med under verkstaden i det dagliga arbetet som lärare.


Educate-perspektiv

Utvärdering av verkstaden från ett Educate-perspektiv sker med fokus på:

 • verkstadens attraktivitet för JU:s olika lärargrupper
 • verkstadens kvalitet sedd dels ur ett deltagarperspektiv, dels ur ansvarigs perspektiv
 • verkstadens effekt på deltagarens dagliga arbete som lärare.

Mätvärden

Underlag för Educates utvärdering av verkstaden bildar uppgifter om:

 • antal deltagare som genomfört verkstaden
 • antal deltagare från respektive bolag vid JU
 • antal deltagare från respektive tjänstegrupp vid JU
 • sammanställning av deltagares exit notes
 • utbildares värdering av verkstadens upplägg och genomförande
 • verkstadens effekt på deltagares dagliga arbete som lärare.

Tid

Ett seminarium är ett tillfälle som omfattar mellan en halv och en hel arbetsdags arbete för deltagaren, inklusive läsning och annan förberedelse. Ett seminarium kan erbjudas fristående eller som del av en seminarieserie på ett visst tema.


Struktur

Samtalet vid ett Educate-seminarium drivs till stor del av deltagarna själva med utgångspunkt i en text eller annat material som alla tagit del av. Seminarieledarens roll är att leda samtalet på ett systematiskt och strukturerat sätt genom öppna frågor som underlättar gemensamt kunskapsskapande. Ett seminarium inkluderar gemensamt förberedelsematerial, gemensamt genomförande, samt gemensam utvärdering av vad seminariet gett.


Roller

Ett seminarium har en seminarieledare och deltagare.

Seminarieledaren ansvarar för ett seminarieprogram och för att sammanställa deltagares ”exit notes” samt göra en egen värdering av seminariets upplägg och genomförande.

En Educate-medarbetare deltar som stöd i planering och uppföljning av seminariet.


Målformulering

Målet med ett seminarium är att låta idéer gro och växa, samtidigt som deltagarna hjälper varandra att förstå nya ämnen, idéer, perspektiv och värden. Ett seminarium vid Educate har en kortfattad beskrivning av målet med seminariet. Denna utgår från temat som diskuteras och ska beskriva hur deltagaren kan bidra samt vilken ny kunskap eller förståelse som deltagande leder till.


Innehåll

Varje seminarietillfälle inkluderar ett förberedelsepaket med en artikel, ca 10–15 sidor, eller motsvarande material som presenterar ämnet. Urvalet görs antingen av seminarieledaren, eller i samarbete med Educate. Materialet publiceras på seminariets sida på Educate-webben. Det är möjligt för seminarieledaren att ge en kort föreläsning i samband med seminariet. Samtalet tar störst utrymme vid tillfället.


Länkning

Ett seminarium kan fungera som ett komplement till en Educate-kurs, vara helt oberoende, eller både och. Ett seminarium kan länkas till pedagogiska guider och Educate-artiklar som belyser temat på Educate-webben. Seminarieledaren kan bjudas in att skapa sådant material. Seminarier kan också utgöra en del av den omvärldsbevakning som bedrivs vid Educate.


Resultat

Ett seminarium leder till kunskapsbyggande hos deltagarna, vilket innebär att utfallet av ett seminarium består i att deltagarna själva upplever att de vunnit ny kunskap och förståelse.


Utvärdering av seminariet

Seminariet följs upp såväl från ett deltagarperspektiv som från ett Educate-perspektiv. Resultatet av uppföljningen och utvärdering sammanställs av ansvarig Educate-medarbetare. Sammanställningen arkiveras av föreståndaren för Educate och ligger till grund för arbetet med nästa seminarietillfälle.y


Deltagarperspektiv – reflektion

Ett seminarium inkluderar tid för uppföljande reflektion i slutet av tillfället, då varje deltagare får fylla i en ”exit note”. En gemensam mall för Educates exit notes finns på seminariets webbsida.


Deltagarperspektiv – implementering

Ca en månad efter kurstillfället får deltagare fylla i en uppföljande enkät med fokus på hur seminariets innehåll påverkat det dagliga arbetet som lärare.


Educate-perspektiv

Utvärdering av seminarietillfället från ett Educate-perspektiv sker med fokus på:

 • seminariets attraktivitet för JU:s olika lärargrupper
 • seminariets kvalitet sedd dels ur ett deltagarperspektiv, dels ur seminarieledarens perspektiv
 • seminariets effekt på deltagares dagliga arbete som lärare.

Mätvärden

Underlag för Educates utvärdering av seminarietillfället bildar uppgifter om:

 • antal deltagare som deltagit i seminariet
 • antal deltagare från respektive bolag vid JU
 • antal deltagare från respektive tjänstegrupp vid JU
 • sammanställning av deltagares exit notes
 • seminarieledarens värdering av seminariets upplägg och genomförande
 • seminariets effekt på deltagares dagliga arbete som lärare.

Ett rådgivningstillfälle är till för att hjälpa dig att lösa utmaningar du stöter på. Hör av dig till educate@ju.se för att boka ett tillfälle. Vi kommer till dig, och det är möjligt för oss att möta dig och ditt arbetslag, dina kollegor eller din avdelning för rådgivning.

 

Läs mer om rådgivning.

Vi designar gärna speciella tillfällen för skolorna på JU, för en avdelning eller grupp som vill ordna ett event. Det kan handla om en keynote, inspirationsföreläsningar, en konferens, serier av seminarier eller en samling av gästföreläsare på ett tema. Vi kallar sådana speciella, unika, evenemang för Educate✕Event.

Låter det intressant? Undrar du vad vi kan skapa tillsammans?

Mejla oss!

Arbetar du för en partner till Jönköping University eller ingår du kanske i ett av våra nätverk för samverkan? Det är möjligt för dig att ta del av Educates expertis genom Educates syfte att vara "kontaktpunkt för internationella, nationella och regionala partners vid JU inom området undervisning och lärande inom högre utbildning". Tillsammans kan vi erbjuda event eller andra unika lärmöjligheter. Låter det intressant?

Mejla oss!

 

JU har också möjlighet att erbjuda uppdragsutbildningar. Du kan läsa mer om vad det är och hur det fungerar här.