Vi vill arbeta för att uppnå gemensamma målsättningar som är viktiga för hela samhället, både i mikro- och makroperspektiv.

Tillsammans har vi skrivit texter som förtydligar hur vi ser på vårt uppdrag i sitt sammanhang, och vilka övergripande principer som Educate utgår ifrån. Det ger oss riktning.

Educates horisontella mål

Utöver lärandemålen för alla kurser, seminarier, verkstäder och andra utbildningsaktiviteter på Educate har vi också horisontella mål som sammanlänkar våra aktiviteter och bygger broar mellan de olika aktiviteternas lärandemål.

 

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

The horizontal aims are to empower and enable teachers to solve problems in pedagogical environments, promote and participate in peer learning and co-creation, and expand their pedagogical repertoire to facilitate lifelong learning.

Vad innebär hållbarhet i utbildning?


Jönköping University arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utbildning, forskning och samverkan. Arbetet sker såväl lokalt som globalt och utgår ifrån Globala målen i Agenda 2030 som antogs vid FN:s toppmöte 2015.

Du kan läsa mer om hållbar utveckling på JU.se.


I bakgrunden till Educates uppdrag (Rektorsbeslut § 958) beskrivs flera utmaningar vi står inför som individer, lärosäte och land. Det uttrycks också ett behov av att möta utmaningarna på ett hållbart sätt.

JU står inför stora utmaningar. Dels har samhället förändrats i samband med Covid-19-pandemin. Exempelvis har studenternas och lärarnas erfarenheter (positiva såväl som negativa) av distansundervisning gjort att tidigare vanliga pedagogiska metoder behöver omvärderas och utvecklas. Distansexaminationerna under pandemin har också pekat på behovet att utveckla bättre examinationsuppgifter för att uppnå ännu högre grad av precision och rättssäkerhet. Dels saknar JU en lärosätesövergripande seminariekultur för pedagogiska frågor. Den högskolepedagogiska kompetensen vid JU är utspridd vid varje fackhögskola med liten eller ingen samverkan. Dels behöver befintliga högskolepedagogiska kursutbud utvecklas för att täcka in såväl teoretiska kunskaper såväl som praktiskt handfast kunnande.

För att kunna möta dessa utmaningar behövs en hållbar och fungerande organisation som kan stödja och inspirera JU:s lärare i pedagogiska frågor. För att bygga en sådan organisation vill vi etablera ett högskolepedagogiskt center vid JU genom att utöka bibliotekets uppdrag till att omfatta även stöd för JU:s lärares pedagogiska utveckling.

SDG 4

Vad står det i de globala målen?

Förenta Nationernas globala mål för 2030 i det som kallas Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) har ett specifikt mål beträffande utveckling av utbildning, "God utbildning för alla", mål 4. För att arbeta på ett hållbart sätt strävar vi genom vårt uppdrag och våra horisontella mål efter att bemöta de utmaningar som framställs i bakgrunden till uppdraget, och att arbeta mot de globala målen.


Delmål

Flera av delmålen för mål 4 är högst relevanta för oss, och det innehåll vi skapar på Educate. Bland annat finns det starka kopplingar till lika villkors-arbete, breddat deltagande och breddad rekrytering, där det senare också finns inskrivet i högskolelagen sedan 2001. Universitet och högskolor ska aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan i sin verksamhet.

 

Delmål 4.3

LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET

Senast 2030 säkerställa att alla kvinnor och män har lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Delmål 4.4

ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Delmål 4.5

UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

Läs gärna mer om vad du kan göra för att anpassa din egen undervisning i Educate-guiden Breddat deltagande. Vi kan också tipsa om verkstaden Breddat deltagande och kursen Broadened Patricipation ATL3 som hjälper dig att utveckla din förståelse och kompetens kring breddad rekrytering och breddat deltagande med bibehållen kvalitet.

Delmål 4.7

UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Delmål 4.A

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Du kan läsa mer om utvecklingen av utbildningsmiljöer in kontexten av Educates pågående arbete under Undervisningslabb och ALC.