"Grön omsorg" på lantgårdar i Sverige - genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat

Ett intressant och växande fenomen i skärningspunkten mellan en förändrad välfärdsstat och kvinnors entreprenörskap på lantgårdar är "grön omsorg" – ett fenomen som kommer att studeras i detta projekt.

Forskare i projektet

Katarina Pettersson, docent i kulturgeografi

Malin Tillmar, professor i entreprenörskap

Den svenska välfärdsstaten har under de senaste tjugofem åren förändrats under inflytande av nyliberal policy och idéer om "New Public Management" (NPM) och det har skett en omfattande "outsourcing" av offentliga välfärdstjänster till privata verksamheter. Landsbygdens ekonomi har samtidigt förändrats från en huvudsaklig inriktning på produktion av varor till konsumtion av tjänster och upplevelser och lantbruket har gått kraftigt tillbaka. Genuspräglingen av arbetets organisation är en integrerad del i denna omvandling och flera studier har visat att kvinnor kan vara lantbrukens "nya entreprenörer" som gör att gårdarna kan överleva. Ett intressant och växande fenomen i skärningspunkten mellan en förändrad välfärdsstat och kvinnors entreprenörskap på lantgårdar är "grön omsorg". Vi utgår från en definition på grön omsorg som: användningen av djur, växter, trädgårdar, skog och landskap på lantgårdar för att främja mental och fysisk hälsa samt livskvalitet, för olika klienter.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om entreprenörskap inom grön omsorg på lantgårdar i Sverige i ett genusperspektiv. Frågeställningarna är:

  1. Varför och hur bedriver människor på lantbruk verksamhet inom grön omsorg?
  2. Hur görs genus på lantgårdar som bedriver grön omsorg? På vilka sätt utmanas respektive reproduceras genuspräglade uppdelningar, symboler, identiteter, interaktioner samt ägande genom start och drift av sådan verksamhet?
  3. Vilken roll spelar grön omsorg för lantbrukets överlevnad, familjens försörjning, kvinnors ekonomiska oberoende, bättre omsorg och en utveckling av landsbygden?
  4. Vilka utmaningar möter satsningar på grön omsorg, t.ex. i form av, lagar och regler, ägarförhållanden, arbetsvillkor och inkomster/pension?

Projektet pågår 2016–2018.

Finanisär: Forte

Projektledare: Katarina Pettersson

2018-09-28